Projekti, v katere je vključena naša šola

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

V letu 2017 je ARNES (Akademska in raziskovalna mreža Slovenije) začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki je krajše poimenovan Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020. V okviru Programa bodo vzgojno-izobraževalni zavodomi (VIZ) prejeli sofinancirano izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme. 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os

  • 10: Znanje, spretnost in vseživljenjsko učene za boljšo zaposljivost; prednostna naložba
  • 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje,
  • specifični cilj: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju.

Program se bo izvajal skozi tri medsebojno povezane dejavnosti.

Izgradnja brezžičnih omrežij

Izgradnja brezžičnih omrežij na VIZ bo potekala v naslednjih treh letih (2018, 2019 in 2020).
Nova omrežja bodo ustrezala enotnim standardom, bodo ustrezno zmogljiva za izvajanje dejavnosti VIZ, načrti pa bodo narejeni tako, da bo pokritost šole čim večja.
Sredstva, namenjena izgradnji omrežja, bodo odvisna od velikosti in tipa VIZ. Višina sofinanciranja iz ESRR sredstev znaša 62,5 %, lastna sredstva VIZ pa 37,5 %.

Nakup nove opreme (IKT)

Nakup nove opreme (osebni, prenosni in tablični računalniki, projektorji …) za VIZ bo potekal v vseh štirih letih (2017, 2018, 2019 in 2020).
Delež sofinanciranja iz ESRR sredstev znaša 50 %.
IKT kosovnica – leto 2017: temeljne uporabniške lastnosti odjemalcev IKT in multimedijske opreme za prvo dobavo;
Priporočila o standardih in normativih programa Računalniško opismenjevanje in informatika za leti 2018 in 2019.
Razvoj e-storitev in e-vsebin

Razvoj e-storitev in e-vsebin, kjer bomo dopolnjevali obstoječe storitve in razvijali nove.

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

http://www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

ŠolaSredstva za omrežje
sofinancirana iz projekta
Sredstva za omrežje
sofinancirana od Občine Laško
Sredstva za IKT
sofinancirana iz projekta
Sredstva za IKT
sofinancirana od Občine Laško
MŠ Laško€ 14.613,14€ 8.767,89€ 15.430,19€ 15.430,19
PŠ Debro€ 8.715,74€ 5.229,45€ 9.293,32€ 9.293,32
PŠ Šentrupert€ 3.181,55€ 1.908,93€ 3.534,41€ 3.534,42
PŠ Rečica€ 2.770,55€ 1.662,33€ 3.106,73€ 3.106,73
PŠ Vrh€ 3.821,16€ 1.432,94€ 5.417,74€ 2.708,87

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA JE PRERASLA V ŠOLSKO SHEMO

Naša šola je bila že od leta 2009 vključena v projekt SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE. Vsa ta leta smo s podporo sredstev Evropske unije razdeljevali 1-2 krat tedensko predvsem sadje.

S šolskim letom 2017/18 se je ta shema razširila še na področje mleka in mlečnih izdelkov – šolska shema. Tako bomo od januarja dalje poleg sadja 1-2 krat mesečno razdeljevali še mleko in mlečne izdelke brez dodanih sladkorjev in sadja.

Učenci razredne stopnje bodo, tako kot sadje, mleko in mlečne izdelke dobivali v svoje učilnice, učenci predmetne stopnje pa bo do imeli te izdelke ponujene v avli šole in v jedilnici.

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško sodeluje v projektu Spletni portal FrančekJezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika.

Projekt Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

V okviru projekta bo pripravljeno  e-orodje, ki bo uvajalo učence in dijake v delo s spletnimi slovarji in spletnimi slovničnimi priročniki. Naši učenci in učiteljici Dragica Brinovec in Mojca Povše  bodo tako med prvimi v Sloveniji lahko uporabljali in pomagali izoblikovati:

  • portal Franček.si, ki bo obsegal odgovore na vprašanja o pomenu, rabi, pomenski povezanosti (sinonimi, nadpomenke), (ne)zaznamovanosti, zvrstnosti, stilnih značilnostih, izgovoru, pregibanju, izvoru, narečni rabi in zgodovinski umeščenosti besedja slovenskega jezika;
  • nov Šolski slovar slovenskega jezika;
  • orodje, ki bo povezovalo slovarske vsebine s slovničnimi;
  • Jezikovno svetovalnico za učitelje slovenščine in
  • nabor gradiv z opisom učnih metod, ki bodo pripomogle k obsežnejši uporabi predstavljenega e-orodja pri pripravi in izvajanju pedagoških procesov in k boljši usposobljenosti učiteljev za delo na področju prožnih oblik učenja.

E-orodje bo prinašalo vsebine, posebej prilagojene vsaki od treh starostnih skupin učencev v slovenskih osnovnih in srednjih šolah (1. razred, 6.–9. razred, srednja šola). Sodelovali bomo z učitelji in učenci z 19 vzgojno-izobraževalnih zavodov s skupno 537 oddelki, ki bodo izvajali spremljavo in evalvacijo poteka in rezultatov projekta in kot multiplikatorji seznanjali z njim druge učitelje in učence. Predstavljeno spletno jezikovno e-orodje bo prvo celovito slovarsko-slovnično orodje te vrste na Slovenskem.

www.franček.si

Zdrava šola

PROMOVIRANJE ZDRAVJA

» ….je katerakoli dejavnost, ki jo izvedemo zato, da bi izboljšali ali zaščitili zdravje kogarkoli v šolski skupnosti.«

PROMOCIJA ZDRAVJA V ŠOLI ZAHTEVA CELOSTEN PRISTOP

• UČNI NAČRT ( v predmetih, medpredmetno, kros-kurikularno povezovanje….)
• ŠOLSKA POLITIKA ZDRAVJA ( letni delovni načrt, prioritete, cilji, organizacija…)
• SKRITI UČNI NAČRT(medsebojni odnosi, pravila, projekti…)
• SODELOVANJE

PRINCIPI, KI JIH PROMOVIRAMO

1. Zdravje in dobro počutje učencev in vseh zaposlenih na šoli.
2. Izboljšujemo učne dosežke učencev.
3. Razvijamo socialne pravice in koncept enakosti(vključenost vseh)
4. Zagotavljamo varno in podporno okolje
5. Omogočamo aktivno sodelovanje učencev, opolnomočanje.
6. Povezujemo cilje zdravstvenega in izobraževalnega sistema- zdrav učenec je bolj uspešen.
7. Sodelujemo s starši in lokalno skupnostjo.
8. Vključujemo zdravje v življenje in delo šole v učni kurikul
9. Zastavljamo si realistične cilje na osnovi znanstvenih dokazov
10. Nenehno izboljšujemo stanje na osnovi sistematičnega spremljanja in evalvacije

POLITIKA ZDRAVJA NA ŠOLI DELUJE NA VSEH RAVNEH IN JE VKLJUČENA V LETNI DELOVNI NAČRT

Začnemo ga že s KODEKSOM SOŽITJA, ki je zapisana v ISKRICAH, nadaljujemo z VIZIJO ŠOLE- kaj in kako želimo doseči v prihodnosti, kaj je pomembno in zakaj?

VKLJUČUJE:

• potrebe in probleme šole in okolice
• vrednote glede zdravja
• cilje glede zdravja
• prioritete in specifične zahteve
• akcijski načrt
• komunikacijo in organizacijo

Tako vsako leto analiziramo obstoječe prakse in postavljamo novo širjenje in izvajanje s podporo analize in evalvacije.

 

 

V šolskem letu 2018/2019 se je Erasmus+ tim OŠ Primoža Trubarja Laško uspešno prijavil na razpis Erasmus+: Mobilnost posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja. Dvoletni projekt z naslovom »Vključevanje učencev s posebnimi potrebami« smo pričeli izvajati 2. 9. 2019 in ga bomo zaključili 1. 9. 2021.

Povzetek projekta:

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško izvaja program redne osnovne šole in prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom. Pri tem se soočamo z izzivom, kako globlje in uspešneje povezati učence in učitelje obeh programov z željo, da se učenci s posebnimi potrebami vključijo v šolske in obšolske dejavnosti, učenci rednega progama osnovne šole ter družba pa ob tem razvijajo in dvigujejo zavest o pomenu sodelovanja, pomoči ter sprejemanja drugačnih.

S pomočjo strukturiranega izobraževanja, ki se ga bo udeležil ravnatelj in spremljanja poteka dela na šoli v tujini, ki se ga bosta udeležili specialni pedagoginji, ki poučujeta na razredni in predmetni stopnji, želimo pridobiti sistemske, organizacijske, metodološke, vsebinske, strokovne in kompetenčne podlage za uspešnejše vključevanje in integracijo otrok s posebnimi potrebami iz programa z nižjim izobrazbenim standardom v dejavnosti šole in družbenega okolja. Cilj projekta je v prvi fazi spoznati nove metode in oblike dela ter načine vključevanja v šolsko in obšolsko skupnost ter pridobljeno znanje in izkušnje vključiti v naše delo. Želimo, da člani Erasmus + tima (ravnatelj, pomočnica ravnatelja ter koordinatorica projekta) ter članice projektne skupine (specialne pedagoginje) osebno in strokovno napredujejo in z omenjenim projektom krepijo tudi medkulturne kompetence. Na podlagi pridobljenih novih kompetenc, znanj, izkušenj ter idej želimo oblikovati lastne sistemske in vsebinske rešitve, ki jih bomo vključili v Letni delovni načrt šole, letne učne priprave posameznih predmetnih področij ter obšolskih dejavnosti. S pridobljenim znanjem želimo okrepiti tudi vključevanje otrok s posebnimi potrebami v življenje lokalne skupnosti (razna društva in ustanove).

Učenci s posebnimi potrebami bodo preko eTwinninga oblikovali navezave in prijateljstva s sovrstniki iz tujine. Tako bodo pridobili dragocene izkušnje o pomenu vključevanja ter aktivnega sodelovanja. Razvijali bodo kompetence in samozavest za kar najbolj enakovredno vključevanje v družbo. Obenem bodo širili znanje angleškega jezika (tako učenci kot učitelji) in ga uporabili v praksi (pogovor s sovrstniki in učitelji v tujini).


eTwinning je akcija programa Erasmus+, ki jo usklajuje Evropsko šolsko omrežje v imenu Evropske komisije. Namenjena je podpori in spodbujanju uporabe sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v izobraževanju ter strokovnemu razvoju šolskega osebja na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

V akciji sodeluje 680.000 učiteljev in vzgojiteljev. Ti sodelujejo v mednarodnih šolskih dejavnostih, ki vključujejo 206.000 šol in vrtcev iz 42 držav. eTwinning omogoča profesionalni razvoj šolskega osebja, bogatitev pouka ter prispeva k večji kakovosti v izobraževanju. Namen akcije je vzpostavitev neformalnih partnerstev in projektov sodelovanja med šolami na kateremkoli predmetnem področju.

Osrednje orodje je eTwinning portal, kjer so brezplačna orodja in nasveti za spletno sodelovanje. Evropski eTwinning portal je napredna večjezična spletna stran, ki nudi učiteljem/vzgojiteljem številna orodja za projektno delo, vključno z iskalnikom partnerjev, varnim delovnim okoljem ter primeri projektov. V akciji lahko sodelujejo vzgojitelji, učitelji kateregakoli predmetnega področja, ravnatelji, knjižničarji in ostalo šolsko osebje, ki delujejo na področju predšolskega, šolskega in srednješolskega izobraževanja ter učenci.

povzeto po: https://www.cmepius.si/solsko-izobrazevanje/etwinning/ (10. 9. 2019)


eTwinning na OŠ Primoža Trubarja Laško

Učiteljica Valentina Gartner se je udeležila seminarja eTwinning od A do Ž, ki je potekal v Rogaški Slatini 29. in 30. avgusta 2019 in ga je organizirala Nacionalna svetovalna služba eTwinning v sodelovanju z ambasadorji eTwinning. Obravnavane so bile teme: program Erasmus+ in eTwinning, kako vzpostaviti in začeti mednarodno partnerstvo na daljavo, pridobivanje znanja in veščin o projektnem in mednarodnem sodelovanju, primeri dobre prakse, portal eTwinning ter osnove projektnega managementa.

Produkt seminarja je med drugimi tudi projekt Kotiček na mojem koncu sveta, v katerem bo sodelovala tudi OŠ Primoža Trubarja Laško – oddelki z nižjim izobrazbenim standardom. OŠ Pivka – oddelek vrtca, CIRIUS Vipava, OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, Tretja OŠ Slovenj Gradec pa so naši partnerji v omenjenem projektu.


V sklopu projekta Erasmus+, ki poteka v tem šolskem letu so v torek, 22. 10. 2019, našo šolo obiskale tri učiteljice s Kanarskih otokov, z otoka Fuerteventura. Sprejel jih je ravnatelj g. Marko Sajko. V pogovoru smo primerjali vzgojno-izobraževalna sistema in ugotavljali s kakšnimi izzivi se oboji srečujemo ter soočamo. Učenci NIS-a so jim pripravili kviz Kahoot, s pomočjo katerega so v slovenskem in angleškem jeziku spoznavale Slovenijo ter Občino Laško. Učiteljica Tanja Drolec in Katarina Pinosa sta s sedmošolci pripravili uro slovenščine. Naši najmlajši učenci NIS-a so se jim predstavili z ljudsko pravljico Mojca Pokrajculja. Razkazali smo jim tudi šolo in glavne znamenitosti Laškega.


 

(Skupno 155 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost