Skoči na glavno vsebino

Projekti, v katere je vključena naša šola

Naziv operacije: Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih

Cilji projekta: Namen projekta Posodobitev omrežij LAN na VIZ je posodobiti računalniška omrežja; pregled obstoječega stanja, izdelava načrta posodobitve, izvedba posodobitve – nadgradnja aktivne in pasivne opreme v osnovnem in srednjem šolstvu ter na organizacijah izobraževanja za odrasle. Skupna vrednost programa znaša 5.533.333,81 €, sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost znašajo 4.605.647 €.

Načrt za okrevanje in odpornost je podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Pripomogel bo k okrevanju slovenskega gospodarstva in prispeval k blažitvi socialnih posledic pandemije covida-19. Z izvedbo načrtovanih reform in naložb za zeleni in digitalni prehod bo slovenska družba bolj trajnostna, odpornejša in bolje pripravljena na izzive prihodnosti. NOO sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Vse informacije o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani noo.gov.si.

V šolskem letu 2018/2019 se je Erasmus+ tim OŠ Primoža Trubarja Laško uspešno prijavil na razpis Erasmus+: Mobilnost posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja. Dvoletni projekt z naslovom »Vključevanje učencev s posebnimi potrebami« smo pričeli izvajati 2. 9. 2019 in ga bomo zaključili 1. 9. 2021.


Vključevanje učencev s posebnimi potrebami – projekt:

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško izvaja program redne osnovne šole in prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom. Pri tem se soočamo z izzivom, kako globlje in uspešneje povezati učence in učitelje obeh programov z željo, da se učenci s posebnimi potrebami vključijo v šolske in obšolske dejavnosti, učenci rednega progama osnovne šole ter družba pa ob tem razvijajo in dvigujejo zavest o pomenu sodelovanja, pomoči ter sprejemanja drugačnih.

S pomočjo strukturiranega izobraževanja, ki se ga bo udeležil ravnatelj in spremljanja poteka dela na šoli v tujini, ki se ga bosta udeležili specialni pedagoginji, ki poučujeta na razredni in predmetni stopnji, želimo pridobiti sistemske, organizacijske, metodološke, vsebinske, strokovne in kompetenčne podlage za uspešnejše vključevanje in integracijo otrok s posebnimi potrebami iz programa z nižjim izobrazbenim standardom v dejavnosti šole in družbenega okolja. Cilj projekta je v prvi fazi spoznati nove metode in oblike dela ter načine vključevanja v šolsko in obšolsko skupnost ter pridobljeno znanje in izkušnje vključiti v naše delo. Želimo, da člani Erasmus + tima (ravnatelj, pomočnica ravnatelja ter koordinatorica projekta) ter članice projektne skupine (specialne pedagoginje) osebno in strokovno napredujejo in z omenjenim projektom krepijo tudi medkulturne kompetence. Na podlagi pridobljenih novih kompetenc, znanj, izkušenj ter idej želimo oblikovati lastne sistemske in vsebinske rešitve, ki jih bomo vključili v Letni delovni načrt šole, letne učne priprave posameznih predmetnih področij ter obšolskih dejavnosti. S pridobljenim znanjem želimo okrepiti tudi vključevanje otrok s posebnimi potrebami v življenje lokalne skupnosti (razna društva in ustanove).

Učenci s posebnimi potrebami bodo preko eTwinninga oblikovali navezave in prijateljstva s sovrstniki iz tujine. Tako bodo pridobili dragocene izkušnje o pomenu vključevanja ter aktivnega sodelovanja. Razvijali bodo kompetence in samozavest za kar najbolj enakovredno vključevanje v družbo. Obenem bodo širili znanje angleškega jezika (tako učenci kot učitelji) in ga uporabili v praksi (pogovor s sovrstniki in učitelji v tujini).


V sklopu projekta Erasmus+, ki poteka v tem šolskem letu so v torek, 22. 10. 2019, našo šolo obiskale tri učiteljice s Kanarskih otokov, z otoka Fuerteventura. Sprejel jih je ravnatelj g. Marko Sajko. V pogovoru smo primerjali vzgojno-izobraževalna sistema in ugotavljali s kakšnimi izzivi se oboji srečujemo ter soočamo. Učenci NIS-a so jim pripravili kviz Kahoot, s pomočjo katerega so v slovenskem in angleškem jeziku spoznavale Slovenijo ter Občino Laško. Učiteljica Tanja Drolec in Katarina Pinosa sta s sedmošolci pripravili uro slovenščine. Naši najmlajši učenci NIS-a so se jim predstavili z ljudsko pravljico Mojca Pokrajculja. Razkazali smo jim tudi šolo in glavne znamenitosti Laškega.


Izobraževalni obisk na Fuerteventuri

Na OŠ Primoža Trubarja v Laškem smo 2. 9. 2019 pričeli z Erasmus+ projektom »Vključevanje učencev s posebnimi potrebami«. Izobraževanje oziroma strukturiran tečaj na temo vključevanja otrok s posebnimi potrebami bi moral potekati od 12. do 19. aprila 2020, izobraževalni obisk na različnih šolah pa med 24. majem in 1. junijem 2020. Zaradi Covida in posledičnega zaprtja meja smo bili primorani vse že dogovorjene aktivnosti odpovedati. Učiteljici Marija Čibej in Valentina Gartner sta se nato, ko so se razmere nekoliko umirile, udeležili izobraževalnega obiska na otoku Fuerteventura, del arhipelaga Kanarskih otokov, ki spadajo k ozemlju Španije. Gostiteljica ga. Isabel Maria Chicharro nam je med 17. in 21. majem 2021 omogočila obisk številnih ustanov, ki skrbijo za izobraževanje otrok in mladostnikov. Učiteljici sta si ogledali CEIP San Jose de Calasanz, IES San Diego de Alcala, IES Puerto Cabras Rafel Baez, CEIP Agustin Millares Carlo, CEE Puerto del Rosario ter CEIP Toston. Sledili sta pouku, videli različne metode dela pri poučevanju učencev s posebnimi potrebami ter spoznali raznolike oblike vključevanja in obravnav učencev s posebnimi potrebami. V času odmorov so sledile razprave z učitelji ter izmenjava mnenj. Večina učencev s posebnimi potrebami je vključenih v redne oblike vzgoje in izobraževanja, z ustreznimi prilagoditvami in dodatno pomočjo. Učenci z izrazitimi motnjami so vključeni v posebne programe, kjer dobijo ustrezno pomoč. Večina teh oddelkov je priključenih rednim šolam, učence vključujejo v dejavnosti, pri katerih so zmožni sodelovati. Učiteljici nista imeli priložnosti videti, kako učence s posebnimi potrebami vključujejo v lokalno okolje, saj razmere tega še vedno niso dopuščale. Njihov šolski sistem se nekoliko razlikuje od našega, zato je težko oceniti kateri bolj koristi otrokom s posebnimi potrebami. Vsekakor pa na podlagi pridobljenih informacij in izkušenj lahko potrdita, da je vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne programe šole in v družbo možno, nujno, pravilno in koristno ob sočasnem upoštevanju njihovih značilnosti in zmožnosti.


Zaradi pandemije (Covid – 19) smo bili v šolskem letu 2019/2020 primorani odpovedati načrtovane mobilnosti v sklopu Erasmus+ projekta »Vključevanje učencev s posebnimi potrebami« in jih prestaviti za določen čas. Junija 2021 smo zato zaprosili za podaljšanje projekta, ki bi se sicer moral zaključiti 1. 9. 2021. Zahtevek za spremembo sporazuma je bil odobren, projekt pa podaljšan do 1. 9. 2022. V šolskem letu 2020/2021 smo uspeli izpeljati izobraževalni obisk na delovnem mestu, v šolskem letu 2021/2022 pa nameravamo izpeljati še strukturirani tečaj »We are all special«, ki bo potekal v Barceloni ter ostale dejavnosti povezane s projektom.


Ravnatelj, g. Marko Sajko, se je od 28. marca do 2. aprila 2022 udeležil tečaja z naslovom »We are all special« – Inclusion and support to special needs students in and out of the classroom«. Tečaj je potekal v Atenah, pod okriljem Teacher academy. Namenjen je bil pridobivanju znanja o učencih s posebnimi potrebami, izmenjavi praks in izzivov, s katerimi se srečujejo učitelji pri delu z učenci s posebnimi potrebami. Udeleženci so spoznali primere konkretnih dejavnosti za preprečevanje izolacije ali motečega vedenja v razredu. Naučili so se, kako okrepiti interakcijo med vrstniki in podporo učencem s posebnimi potrebami ter spoznali načine učinkovite in pozitivne komunikacije s starši.


S 1. 9. 2022 smo zaključili naš prvi Erasmus+ projekt »Vključevanje učencev s posebnimi potrebami«. Izvedli smo tri mobilnosti; en strukturiran tečaj in dve sledenji na delovnem mestu (posamezne mobilnosti so opisane zgoraj) , v sklopu katerih smo pridobili nova znanja ter veščine za strokovni in osebni razvoj. Številne vsebine smo vključili v šolsko in obšolsko delo. Učence s posebnimi potrebami smo vključevali v različne dejavnosti, kjer so sodelovali, se družili ali se učili z učenci večinskih oddelkov.


Upam si komunicirati in uporabljati IKT – projekt:

S 1. septembrom 2021 smo pričeli z drugim Erasmus+ projektom z naslovom »Upam si komunicirati in uporabljati IKT.« S projektom želimo doseči, da bi se učenci s posebnimi potrebami upali komunicirati, družiti z vrstniki iz različnih držav in pri tem uporabljali tudi informacijsko komunikacijsko tehnologijo (IKT). Učenci bodo vzpostavili kontakt s sovrstniki iz tujine preko eTwinninga in nato obiskali njihove šole v tujini. Povečati želimo tudi usposobljenost učiteljev za uporabo IKT za komunikacijo s šolami iz drugih držav, kar bo omogočalo izvajanje več avtentičnih in aktivnih metod pri delu z učenci.
Učenci s posebnimi potrebami so nemalokrat tarča nasilja, zato želimo pridobiti nova znanja tudi s tega področja in jih uvesti v naše vzgojno-izobraževalno delo, kar bomo dosegli s pomočjo strukturiranega izobraževanja in prenosa znanja na kolege in učence v okviru svetovalnega dela na šoli.
Izvedli bomo šest izobraževalnih obiskov na delovnem mestu. Sledenje bo potekalo na Osnovni šoli Đure Prejca (Desinić, Hrvaška), na OŠ Trnjanska Zagreb (Zagreb, Hrvaška) ter na šoli Erdogan Sahinoglu Ilkokulu (Adana, Turčija). Na vsak izobraževalni obisk bosta odšli po dve učiteljici, ki se ukvarjata z učenci s posebnimi potrebami.
Udeležili se bomo treh tečajev in usposabljanj (Čustvena inteligenca: prepoznavanje, izkoriščanje in upravljanje čustev; Evropska šola za vse otroke; IKT v razredu).
Izvedli bomo tudi tri skupinske mobilnosti učencev. Štirje učenci s posebnimi potrebami se bodo udeležili mobilnosti na Osnovni šoli Đure Prejca (Desinić, Hrvaška). Prav tako bodo štirje učenci s posebnimi potrebami obiskali OŠ Trnjanska Zagreb (Zagreb, Hrvaška). Na obeh šolah bomo izvedli pripravljalna obiska. Dva učenca pa bosta prisostvovala pouku in ostalim dejavnostim na šoli Erdogan Sahinoglu Ilkokulu (Adana, Turčija).
30. avgusta 2021 smo na seminarju, ki ga organizira Cmepius, predstavili naš projekt kot primer dobre prakse.


Izobraževalni obisk na delovnem mestu: Erdogan Sahinoglu Ilkokulu

Od 7. do 11. marca 2022 sta se v sklopu Erasmus+ projekta »Upam si komunicirati in uporabljati IKT« učiteljici Valentina Gartner in Tanja Drolec udeležili izobraževalnega obiska na OŠ Erdogana Sahinogluja, v turškem mestu Adana. Učiteljici sta bili prisotni pri različnih urah, v različnih razredih, kjer sta spoznali nove metode in oblike dela z učenci s posebnimi potrebami in ostalimi učenci v povezavi z uporabo IKT-ja. Učiteljici sta se seznanili z različnimi programi ter aplikacijami, ki jih bosta uvedli v učni proces ter predstavili sodelavcem.


Skupinska mobilnost učencev: Semiha Akdegirmen Ilkokulu

Od 7. do 11. marca 2022 sta se v sklopu Erasmus+ projekta »Upam si komunicirati in uporabljati IKT« dva učenca prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom udeležila skupinske mobilnosti učencev na OŠ Semihe Akdegirmena, v mestu Adana, ki se nahaja na jugu Turčije. Prisostvovala sta pri pouku, se učila turških besed, predstavila svojo šolo, kraj in državo pred občinstvom, se pogovarjala z vrstniki, se družila in igrala različne igre. Poleg tega sta spoznavala tudi zgodovino, geografijo, kulturo in kulinariko Turčije.


Izobraževalni tečaj: Čustvena inteligenca

Od 7. do 11. marca 2022 se je šolska psihologinja ga. Saša Kočiš v sklopu Erasmus+ projekta »Upam si komunicirati in uporabljati IKT« udeležila tečaja »Emotional intelligence: identify, harness & manage emotions«, ki je potekal v Barceloni. Glavni cilji omenjenega tečaja so bili: razumevanje pomena čustvene inteligence v sodobnem izobraževanju in na delovnem mestu, razumevanje metod za preprečevanje in reševanje konfliktov z uporabo spretnosti »socialnega in čustvenega učenja » SEL ter poglobljeno razumevanje odnosa med mislimi in čustvi. Nova spoznanja in metode, ki jih je udeleženka pridobila, bomo prenesli v pedagoško delo.


Izobraževalni obisk na delovnem mestu: Osnovna škola Trnjanska, Zagreb

V začetku meseca aprila, natančneje od 6. do 8. 4. 2022, smo izvedli izobraževalni obisk na Osnovni šoli Trnjanska Zagreb. Učiteljici Romana Pohar in Biljana Jošovc sta bili prisotni v različnih razredih, kjer sta se seznanili z novimi metodami in oblikami dela z učenci s posebnimi potrebami in ostalimi učenci v povezavi z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Učiteljici sta preizkusili različne programe in aplikacije. Poleg tega sta spoznali tudi hrvaški šolski sistem.


Skupinska mobilnost učencev: Osnovna škola Trnjanska, Zagreb

Od 6. do 8. 4. 2022, smo poleg izobraževalnega obiska na delovnem mestu izvedli tudi skupinsko mobilnost učencev na Osnovni šoli Trnjanska Zagreb. Udeležili so se jo štirje učenci, ki obiskujejo prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom. Učenci so vrstnikom v Zagrebu predstavili svojo šolo, kraj in državo. Skupaj s hrvaškimi vrstniki so se učili, ustvarjali, igrali, se pogovarjali ter tkali prijateljstva. Naši učenci so spoznavali tudi zgodovino in geografijo Hrvaške.


Izobraževalni obisk na naši šoli

Leta 2019 so našo šolo obiskale tri učiteljice iz Fuerteventure, letos pa sta prišla na izobraževalni obisk učitelja Fran in Daniel iz CEIP Tostona, prav tako iz Fuerteventure. V četrtek, 14. 4. 2022, smo jih sprejeli na matični šoli, kjer sta sledila pouku v različnih razredih. V petek, 15. 4. 2022, sta obiskala POŠ Vrh nad Laškim. V torek, 19. 4. 2022, pa sta se odpravila na POŠ Debro. Njuna naloga je bila, da sta preko Erasmus+ projekta spoznavala nove metode in oblike dela z učenci. Med prazniki sta se seznanila z našo bogato kulturno in naravno dediščino. Obiskala sta Postojnsko jamo, Ljubljano, Bled, Bohinj, Rimske Toplice, Celje in Žalec.


Izobraževalni obisk na delovnem mestu: Osnovna šola Đure Prejca, Desinić


Od 25. do 27. 5. 2022, smo izvedli izobraževalni obisk na Osnovni šoli Đure Prejca v Desiniću, na Hrvaškem. Učiteljica Marija Čibej in pomočnica ravnatelja Karolina Teršek sta bili prisotni v različnih razredih, kjer sta se seznanili z metodami in oblikami dela z učenci s posebnimi potrebami in ostalimi učenci v povezavi z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije.


Skupinska mobilnost učencev: Osnovna šola Đure Prejca, Desinić

Od 25. do 27. 5. 2022, smo poleg izobraževalnega obiska na delovnem mestu izvedli tudi skupinsko mobilnost učencev na Osnovni šoli Đure Prejca v Desiniću. Udeležili so se jo štirje učenci, ki obiskujejo prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom. Učenci so vrstnikom v Desiniću predstavili svojo šolo, kraj in državo. Naši učenci pa so spoznali nove aplikacije in IKT, ki so jo uporabili na prav posebni učni uri, ki je potekala na gradu Veliki Tabor.


Izobraževalni tečaj: IKT v razredu

Tečaja »ICT in the Classroom: Innovative Tools to Facilitate Students Learning, Collaboration and Creativity« se je od 10. do 15. oktobra 2022 udeležil specialni pedagog, Jernej Stopar. Na tečaju je izpopolnil svoje znanje in spretnosti pri uporabi IKT v učilnici. Seznanil se je z različnimi orodji, ki omogočajo večjo motivacijo učencev ter ustvarjalno poučevanje. Med drugim je spoznal Padlet, Socrative, Kahoot, Edpuzzle, AnswerGarden +, Rubric Maker, StudyStack ter Screencast-O-matic.


Izobraževalni tečaj: Spodbujajmo raznolikost in vključenost

Ravnatelj Marko Sajko se je od 13. do 18. februarja 2023 udeležil tečaja z naslovom »Cultivating diversity and inclusion«, ki je potekal v Belgiji, v mestu Gent. Najprej je bil sicer načrtovan tečaj »European school for all children«, v Firancah, a smo morali zaradi nepotrjenega termina poiskati zamenjavo. Udeleženci tečaja so spoznali aplikacije, informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ki omogoča vključevanje različnih skupin učencev v razred, seznanili so se z različnimi tehnikami za izboljšanje komunikacije ter spodbujanja vključenosti in raznolikosti v razredu, kako zmanjšamo predsodke in stereotipe ter kako se soočimo z medkulturnimi komunikacijskimi ovirami in načini za njihovo premagovanje.


28. februarja 2023 smo zaključili naš drugi Erasmus+ projekt »Upam si komunicirati in uporabljati IKT«. Izvedli smo tri skupinske mobilnosti učencev, ki se jih je udeležilo deset učencev, ki obiskujejo prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom. Šest učiteljic je sodelovalo pri sledenju na delovnem mestu na treh različnih šolah, v dveh državah. Trije zaposleni pa so se udeležili treh različnih izobraževalnih tečajev, v treh državah. Zgoraj si lahko preberete opise posamezne mobilnosti. Rezultat našega projekta je vključevanje novih, inovativnih metod poučevanja v redno delo, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije, vključevanje učencev s posebnimi potrebami, odprtost za mednarodno sodelovanje preko eTwinninga, izmenjava praks na področju komunikacije in ne konfliktnega reagiranja.


V sklopu Erasmus+ projekta »Upam si komunicirati in uporabljati IKT« in preko eTwinning projektov so se učenci in učitelji naučili uporabe različne IKT ter orodij, kot so: Jigsaw Planet, Canva pro, Bitmoji, Chatterpix, Purpose Games, KineMaster, InShot, CapCut, Polish, WordWall, StoryJumper, Emaze, Padlet, Genially, Escape room, Kahoot, Socrative, Edpuzzle, AnswerGarden +, Rubric Maker, StudyStack ter Screencast-O-matic… Predstavljamo vam jih osem, ki smo jih v največji meri uporabljali učitelji ali pa so jih najraje uporabljali učenci.

Podroben opis orodij (pdf)

V sklopu Erasmus+ projekta »Upam si komunicirati in uporabljati IKT« je šolska psihologinja spoznala SEL metodo, ki jo bomo uporabili pri rednem vzgojno-izobraževalnem delu, saj pripomore k razvoju socialnih in čustvenih veščin.

SEL (ang. Social and Emotional Learning) je izraz, ki se nanaša na učenje socialnih in čustvenih veščin. Gre za proces, pri katerem se posameznik uči, kako razumeti in obvladovati svoja čustva, razvijati pozitivne odnose z drugimi ter sprejemati odločitve na podlagi pozitivnih vrednot. SEL se pogosto uporablja v izobraževalnem kontekstu, saj je dokazano, da lahko pozitivno vpliva na akademski uspeh in dobro počutje učencev. Učitelji bi lahko SEL uporabljali pri svojem delu na več načinov:

1. Vključevanje v učni načrt: Učitelji lahko vključijo učenje socialnih in čustvenih veščin v učni načrt. To lahko vključuje poučevanje o čustvih, empatiji, socialnih veščinah, reševanju konfliktov in drugih veščinah, ki pomagajo pri razvoju dobrih odnosov z drugimi in obvladovanju lastnih čustev.
2. Izvajanje dejavnosti SEL: Učitelji lahko izvajajo programe SEL, ki so namenjeni posebej razvijanju socialnih in čustvenih veščin pri učencih. Takšne dejavnosti običajno vključujejo interaktivne dejavnosti, igre vlog, diskusije in druge dejavnosti, ki spodbujajo učence k razmišljanju o svojih čustvih in odnosih z drugimi.
3. Ustvarjanje pozitivnega učnega okolja: Učitelji lahko ustvarijo pozitivno učno okolje, ki spodbuja razvoj socialnih in čustvenih veščin. To lahko vključuje spodbujanje medsebojnega spoštovanja, izogibanje kaznovanju in namesto tega poudarjanje pozitivnega vedenja ter spodbujanje sodelovanja in empatije med učenci.
4. Osebni zgled: Učitelji lahko tudi sami postanejo zgled razvoja socialnih in čustvenih veščin. S svojim vedenjem lahko učence naučijo, kako se odzivati na čustva, kako reševati konflikte na pozitiven način in kako razvijati pozitivne odnose z drugimi.

Skupaj z učenci lahko učitelji razvijajo socialne in čustvene veščine, ki so ključne za uspeh v šoli in v življenju na sploh.


Ker nam ni vseeno – projekt:

S 1. avgustom 2023 pričenjamo z našim tretjim Erasmus+ projektom, tokrat z naslovom »Ker nam ni vseeno.« S projektom želimo izboljšati odnose med učenci in odnose v kolektivu, s poudarkom na pozitivni komunikaciji, spodbujanju večje povezanosti, vključevanju in sprejemanju drug drugega. Želimo pridobiti nova znanja na področju uporabe IKT, na področju gibanja v povezavi z učenjem in razvojem kognitivnih spretnosti. Spoznati želimo nove metode in oblike dela na naravoslovnem, družboslovnem, raziskovalnem in glasbenem področju. Izvesti nameravamo dve skupinski mobilnosti učencev (20 učencev) ter štiri senčenja učiteljev na Kanarskih otokih in v Avstriji ter šest tečajev, predvidoma v Splitu, na Danskem, na Tenerifih, Islandiji ter Curacau. 


Erasmus+ mobilnost na Tenerife

Od 16. do 20. 10. 2023 je potekala skupinska mobilnost desetih učencev in senčenje dveh učiteljev na Tenerifih. Udeleženci so obiskali šolo gostiteljico osnovno šolo CEIP Fernando III El Santo ter srednjo šolo IES Profesor Martin Miranda. Udeležili so se različnih aktivnosti ter nadgradili znanje na področju jezikov, IKT, naravoslovja in družboslovja. Učitelja sta spoznala nove metode in oblike dela ter pridobila nova znanja na področju vključevanja učencev s posebnimi potrebami. Udeleženci so si med drugim ogledali tudi vulkansko pokrajino ognjenika El Teide, se kopali v Atlantskem oceanu, videli različne živali v znamenitem Loro parku, ki jih v Sloveniji ne vidimo (orke, delfine, pingvine…), se preizkusili v upravljanju dronov, iskali skriti zaklad, posneli radijsko oddajo, komunicirali v tujem jeziku, okušali različne jedi, predstavili šolo, kraj in državo ter spoznavali način življenja na otoku Tenerifi.


Erasmus + tečaj: Smart teachers play more (outdoors)

V mesecu novembru sem se kot predstavnica naše šole imela priložnost udeležiti se 7-dnevnega tečaja v kraju Alicante v Španiji. Že v naslovu tega tečaja je razvidno, da sem tam pridobila znanje, kako kombinirati učenje snovi in jezika s pomočjo gibanja. Raziskave kažejo, da si ljudje več naučimo, če stvari sami preizkusimo, jih doživimo in še lepše, da se poleg vsega tudi igramo.
Izbrala sem si tečaj, ki je večino časa potekal na prostem. Tako prilagam nekaj fotografij, ki to tudi dokazujejo. Znanje pridobljeno na tečaju bom s pridom uporabljala tudi pri svojem službovanju z otroci.Pripravljalni obisk v Celovcu

7. februarja 2024 smo se odpravili na Erasmus+ pripravljalni obisk v Celovec, kjer smo se z gostitelji natančneje dogovorili o večdnevnem obisku šole BRG Viktring. To bomo učitelji in učenci obiskali aprila. Pripravljalnega obiska smo se udeležili: ravnatelj Marko Sajko, pomočnica ravnatelja Mateja Škorja, koordinatorica projekta Valentina Gartner ter glavna spremljevalna oseba učencev Tanja Drolec. Poleg vsebinske in organizacijske priprave, smo začrtali tudi smernice eTwinning projekta, ki bo potekal med šolama v sklopu projekta „Ker nam ni vseeno“.

Tanja Drolec


Islandija

V marcu 2024 sva se šolski svetovalni delavki v sklopu Erasmus+ projekta »Ker nam ni vseeno.« udeležili izobraževanja na Islandiji, pod okriljem organizacije Smart teachers play more, na temo čuječnost in meditacija. Izobraževanje na Islandiji ponuja izjemno bogastvo možnosti, ko gre za teme kot je čuječnost, meditacija, brain gym, joga, ipd., saj ta svetovljanska država, ki je znana po svoji naravni lepoti in kulturni raznolikosti, zagotavlja edinstven okvir za raziskovanje teh praks. Številne šole in univerze na Islandiji vključujejo elemente čuječnosti in meditacije v svoje učne načrte. To ne le spodbuja duševno zdravje in splošno dobro počutje učencev, ampak tudi razvija njihovo sposobnost koncentracije, samorefleksije in upravljanja s stresom. Na 7-dnevnem tečaju sva spoznali, kako bi morala biti vadba čuječnosti in meditacije bistveni del naše dnevne rutine, tako kot prehranjevanje, spanje in gibanje. Če je vključen v življenje in poučevanje, bi občutili ogromne koristi tako zase kot za svoje učence. V kratkem času sva se naučili, kako se bolje počutiti v svoji koži, kako imeti pozitivne odnose z drugimi ter kako izboljšati koncentracijo in delovno učinkovitost. Poudarek na čuječnosti in meditaciji odraža islandsko predanost celostnemu razvoju posameznika in skupnosti. S tem se ustvarja vzdušje, ki spodbuja zdrav način življenja ter pozitivno vpliva na kakovost življenja.

eTwinning na OŠ Primoža Trubarja Laško

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško je prejela znak šola eTwinning za obdobje 2023-2024.

Naziv dokazuje, da smo šola, ki v eTwinning pristopa na ravni celotne institucije in kakovostno projektno delo na daljavo vključuje v redno pedagoško delo. V Slovenij je ta naziv skupaj prejelo 15 šol in vrtcev.

eTwinning je akcija programa Erasmus+, ki jo usklajuje Evropsko šolsko omrežje v imenu Evropske komisije. Namenjena je podpori in spodbujanju uporabe sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v izobraževanju ter strokovnemu razvoju šolskega osebja na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

V akciji sodeluje 680.000 učiteljev in vzgojiteljev. Ti sodelujejo v mednarodnih šolskih dejavnostih, ki vključujejo 206.000 šol in vrtcev iz 42 držav. eTwinning omogoča profesionalni razvoj šolskega osebja, bogatitev pouka ter prispeva k večji kakovosti v izobraževanju. Namen akcije je vzpostavitev neformalnih partnerstev in projektov sodelovanja med šolami na kateremkoli predmetnem področju.

Osrednje orodje je eTwinning portal, kjer so brezplačna orodja in nasveti za spletno sodelovanje. Evropski eTwinning portal je napredna večjezična spletna stran, ki nudi učiteljem/vzgojiteljem številna orodja za projektno delo, vključno z iskalnikom partnerjev, varnim delovnim okoljem ter primeri projektov. V akciji lahko sodelujejo vzgojitelji, učitelji kateregakoli predmetnega področja, ravnatelji, knjižničarji in ostalo šolsko osebje, ki delujejo na področju predšolskega, šolskega in srednješolskega izobraževanja ter učenci.

povzeto po: https://www.cmepius.si/solsko-izobrazevanje/etwinning/ (10. 9. 2019)


Kotiček na mojem koncu sveta – projekt:

Učiteljica Valentina Gartner se je udeležila seminarja eTwinning od A do Ž, ki je potekal v Rogaški Slatini 29. in 30. avgusta 2019 in ga je organizirala Nacionalna svetovalna služba eTwinning v sodelovanju z ambasadorji eTwinning. Obravnavane so bile teme: program Erasmus+ in eTwinning, kako vzpostaviti in začeti mednarodno partnerstvo na daljavo, pridobivanje znanja in veščin o projektnem in mednarodnem sodelovanju, primeri dobre prakse, portal eTwinning ter osnove projektnega managementa.

Produkt seminarja je med drugimi tudi projekt Kotiček na mojem koncu sveta, v katerem bo sodelovala tudi OŠ Primoža Trubarja Laško – oddelki z nižjim izobrazbenim standardom. OŠ Pivka – oddelek vrtca, CIRIUS Vipava, OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, Tretja OŠ Slovenj Gradec pa so naši partnerji v omenjenem projektu.


V šolskem letu 2019/2020 so se učenci in učiteljice NIS-a vključili v nacionalni eTwinning projekt »Kotiček na mojem koncu sveta«, ki smo ga v letošnjem šolskem letu uspešno zaključili. V projektu so sodelovali tudi otroci iz Vrtca Pivka, učenci, ki obiskujejo CIRIUS Vipava, učenci OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica ter učenci Tretje OŠ Slovenj Gradec. Skozi celo leto so si sodelujoči v različnih letnih časih izbrali kraj ali priljubljen kotiček v kraju šolanja, ki so ga nato fotografirali, narisali, dokumentirali in izdelali razglednico, ki so jo preko pošte predstavili ostalim deležnikom projekta. 5. 6. 2020 smo načrtovali tudi srečanje učencev in učiteljic naše šole in šole v Vipavi, a je zaradi varnostnih ukrepov odpadlo. Zato pa smo učiteljice izvedle 28. 9. 2020 video konferenco. Ugotovile smo, da so učenci pridobili nova znanja in kompetence, ki jim bodo koristile tudi kasneje v življenju. Ker so bili udeleženci različnih starosti, nekateri s posebnimi potrebami, so učenci spoznavali tudi drugačnost. V Knjižnici Laško bo projekt predstavljen širši javnosti.


»I am special« – projekt:

V letošnjem šolskem letu zaradi okoliščin še nismo mogli izpeljati del načrtovanega Erasmus+ projekta, zato smo se odločili za dodatni eTwinning projekt v sodelovanju s turškimi partnerji, ki se povezuje z osrednjim projektom (Vključevanje učencev s posebnimi potrebami). V eTwinning projektu »I am special« sodelujejo turški učitelji ter specialni pedagoginji naše šole Marija Čibej in Valentina Gartner. Koordinatorici projekta sta Gülhan Saraç in Melek Er. Vsak posameznik, ki živi v družbi, v njej sodeluje z različnimi čustvenimi, vedenjskimi in fizičnimi lastnostmi ter sposobnostmi glede na svoje edinstvene značilnosti. Učenci v tem projektu sodelujejo pri različnih skupnih, njim prilagojenim dejavnostim. Hkrati spoznavajo drugo kulturo in širijo svoje znanje. V ponedeljek, 12. 4. 2021, smo izvedli tudi video srečanje preko Zoom-a ob 9.00 uri po našem času. Predstavili so se nam učenci različnih šol, njihove učiteljice in učitelji ter si preko kamere ogledali njihove učilnice. Tudi mi smo se jim predstavili in z njimi poklepetali v angleščini, saj turščine ne znamo. Obljubili smo jim, da jim v kratkem pošljemo predstavitveni video naše šole.


Učenci in učiteljice NIS smo junija 2021 zaključili z eTwinning projektom »I am special«. Pri aktivnostih smo se povezali in sodelovali s turškimi učenci in učitelji. Učenci so izvajali različne prilagojene dejavnosti, komunicirali, navezovali stike in spoznavali kulturo države partnerske šole. Učiteljici Marija Čibej in Valentina Gartner sta se s šolami in učitelji obenem dogovorili za izvedbo mobilnosti učencev in učiteljev v Turčiji v programu Erasmus+. Za eTwinning projekt »I am special« smo 27. septembra 2021 pridobili Nacionalni znak kakovosti. V mesecu oktobru pa na portalu SIO predstavljamo primer dobre prakse o izvajanju mednarodnih aktivnosti OŠ Primoža Trubarja Laško. Povezava: https://projekt.sio.si/2021/10/07/etwinning-okno-v-svet-za-ucence-os-primoza-trubarja-lasko/


Spoznavamo se – projekt:

V sklopu Erasmus+ projekta »Upam si komunicirati in uporabljati IKT« smo z učenci in učitelji NIS-a pričeli v mesecu novembru z eTwinning projektom »Spoznavamo se – Get to know each other«. S tem projektom želimo učencem omogočiti navezovanje stikov z vrstniki iz drugih držav ter spoznavanje različnih kultur. Pri projektu sodelujejo učenci in učitelji iz Italije, Španije, Hrvaške, Francije in Turčije. Načrtujemo pet individualnih srečanj med učenci in dve srečanji, na katerih bo med seboj komunicirala celotna skupina učiteljev in učencev. Učenci bodo izboljšali svoje komunikacijske veščine ter uporabljali informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Namen projekta je tudi priprava na izobraževalne obiske partnerskih šol v projektih Erasmus+.


Glasba mojega srca – Melodija mog srca – Melody of my heart – Kalbimin Melodisi – projekt:

V oktobru so nas v okviru eTwinninga k sodelovanju v projekt z naslovom Glasba mojega srca povabili novi partnerji iz Turčije. Pridružili so se nam tudi učitelji in otroci iz Srbije. Cilj projekta je spoznavanje otrok s posebnimi potrebami in sprejemati ter spoštovati njihovo različnost. V oktobru smo se seznanili s partnerji. V novembru bomo oblikovali različne glasbene instrumente, s katerimi bomo igrali v veselem decembru. Januarja bomo organizirali aktivnosti o ozaveščanju o avtizmu preko spletnih srečanj in v februarju bo organiziran natečaj pisanja pravljic o avtizmu. Projekt se bo zaključil z različnimi dogodki in koncerti skupine »Melody of My Heart«. V tem projektu sodelujemo učenci 2. in 3. razreda NIS z učiteljico Marijo Čibej.


Stopimo skupaj in se povežimo – projekt:

Specialni pedagogi in učenci osnovne šole Primoža Trubarja Laško oddelka s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom smo v mesecu oktobru pristopili k projektu Stopimo skupaj in se povežimo (Let’s get together and unite/Kaynaşalım & Bütünleşelim). V projektu sodelujemo z učenci in učitelji Turčije, Srbije in Grčije. Cilj projekta je vključiti osebe s posebnimi potrebami v širšo družbo, razvijati vseživljenjske veščine ter spretnosti pri posamezniku in krepiti pozitivno samopodobo. V sklopu projekta smo se člani projekta med sabo že predstavili z izdelavo videoposnetkov, ki predstavljajo naše mesto, našo šolo in naš razred, med narejenimi logotipi in plakati za projekt smo izglasovali tistega, ki bo skupen vsem. Izdelali smo kotičke, kjer predstavljamo svoje izdelke v povezavi s projektom in tako ustvarjamo prijetne spomine na prijatelje iz drugih držav. Izvedli smo bralno urico in izdelali kazala, ki jih bomo posredovali našim prijateljem v tujino. Izvajamo redne videokonference, v prihodnosti pa želimo preko spletnih srečanj povezati tudi učence, ki bodo poskušali stkati prijateljstva.


Igrajmo se – projekt:

V novem koledarskem letu 2022 so se učenci NIS-a pridružili eTwinning projektu Igrajmo se (Let’s play – Haydi Oyuna). Skupaj s partnerji iz Turčije in Romunije želimo učence ozavestiti glede pretirane in neprimerne uporabe tehnologije ter jih odvrniti od iger s škodljivimi vsebinami. Učenci bodo v sklopu projekta sami ustvarjali zabavne, poučne in uporabne igre. Čeprav je projekt Igrajmo se namenjen vzgajanju za pravilno uporabo računalniške tehnologije, nam tako kot vsi eTwinning projekti omogoča spoznavanje tujih šol in njihovega lokalnega okolja. Mi pa sodelujočim partnerjem predstavimo našo šolo, Občino Laško in državo Slovenijo. Na tak način pletemo nove vezi ter krepimo zavest o povezanosti in soodvisnosti različnih skupnosti.


Let’s Be Friends (Arkadaş Olalım) – projekt:

Specialni pedagogi in učenci osnovne šole Primoža Trubarja Laško oddelka s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom smo v mesecu oktobru pristopili k projektu Let’s Be Friends (Arkadaş Olalım). V projektu sodelujemo z učenci in učitelji Turčije, Slovenije in Romunije.
Cilj projekta je ozavestiti učence o različnih oblikah spletnega nasilja ter jih opolnomočiti za varno uporabo spleta, odgovorno ravnanje s spletnimi in osebnimi podatki ter kritično presojanje vsebin na spletu. Prav tako želimo učence naučiti, kako poiskati pomoč v primeru, da se spletno nasilje nad njimi že izvaja.
V sklopu projekta smo se člani projekta med sabo že predstavili z izdelavo videoposnetkov, ki predstavljajo naše mesto, našo šolo in naš razred. Izdelali smo kotičke, kjer predstavljamo svoje izdelke v povezavi s projektom in tako ustvarjamo prijetne spomine na prijatelje iz drugih držav. Izvajamo redne videokonference, v prihodnosti pa želimo preko videa povezati tudi učence, ki bodo poskušali tkati prijateljstva še med sabo.
Veseli smo, da smo lahko del projekta, saj popestri naše delo in ga obogati z nepozabnimi izkušnjami.

Jernej Stopar, specialni in rehabilitacijski pedagog


Pesništvo v stripu (Poetry in Comics) – projekt:

Učenci in učitelji osnovne šole Primoža Trubarja Laško (redni program in prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom smo pristopili h krajšemu projektu Pesništvo v stripu (Poetry in Comics). S tem projektom želimo v pouk slovenskega jezika in zgodovine vnesti nekaj svežine in literarna dela, obdobja ter pesnike predstaviti na malce drugačen način. Tokrat bomo pesmi pretvarjali v stripe. Želimo spodbujati inkluzijo med učenci rednega in prilagojenega programa, zato bomo ob koncu naredili tudi fizično in virtualno razstavo naših izdelkov. V projektu sodelujejo tudi partnerji s Kanarskih otokov.

Jernej Stopar, specialni in rehabilitacijski pedagog


Pojdi z mano – projekt:

V marcu 2023 smo se učitelji in učenci iz oddelkov z nižjim izobrazbenim standardom vključili v štirimesečni eTwinning projekt z naslovom Pojdi z mano (Come with me), v katerem sodelujemo s projektnimi partnerji iz Turčije. Z aktivnostmi projekta želimo spodbujati sodelovanje in povezovanje otrok s posebnimi potrebami z vrstniki, ki obiskujejo večinsko šolo. Dejavnosti projekta se izvajajo v različnih šolskih prostorih kot so učilnice, telovadnica, jedilnica in šolska knjižnica. Aktivnosti prav tako potekajo tudi v zunanjem okolju, kjer posamezniki razvijajo samostojnost na področju varnosti v prometu, nakupovanju in skrbi za okolje. Sodelovanje v raznovrstnih aktivnostih projekta ima pozitiven učinek na osebnostni razvoj vsakega vključenega posameznika.

       

 Specialna pedagoginja: Mina Čibej


Pleased to meet you! – projekt:

V začetku šolskega leta smo se za sodelovanje pri projektu odločili tudi tretješolci na matični šoli Laško in se pridružili NIS-u pri druženju in sodelovanju z šolo izven meja Slovenije – Španijo. Sam potek projekta je bil zanimiv, sproščen in zabaven. Dejavnosti, ki so se zvrstile so bile naslednje. Spoznavanje učencev med seboj na poseben način, preko risbic in dialogov ter predstavitvijo samega sebe, pošiljanje kartic in skupno proslavljanje Evropskega dne. Najbolj zanimiv za otroke in nas učiteljica pa je bilo srečanje preko spletnega povezovanja. Lahko rečemo, da nam je uspelo. Otroci so neizmerno uživali, nekateri stkali nove vezi in dopisovalce iz tuje dežele.


Odkrivamo moč značaja – projekt:

V mesecu novembru 2023 smo se učenci in učiteljici nižjega izobrazbenega standarda pridružili šestmesečnemu eTwinning projektu z naslovom »Odkrivamo moč značaja«. Cilji projekta: učenci spoznajo in prepoznajo osebnostne lastnosti, se zavejo svojih prednosti značaja ter spoznajo in uporabijo spletna orodja (WEB 2.0 tools). Učenci so med drugim preko različnih aktivnosti, ki so potekale individualno ali v skupini, razlikovali med poštenim in nepoštenim ravnanjem, spoznali, da lahko z odločnim in vztrajnim delom dosežejo uspeh, utrdili čarobne besed za prijaznost, se urili v potrpežljivosti, razvijali ustvarjalno mišljenje ter se seznanili z varno rabo spleta.

EVROPSKA VAS 2023 – AVSTRIJA

Povezava do videoposnetka: https://www.youtube.com/watch?v=Z8yEEdY2vLc

Na naši šoli je projekt EV potekal skozi različne dejavnosti, celo šolsko leto. Na nižji stopnji so prepevali avstrijske pesmi, ilustrirali različne znamenitosti, starejši učenci pa so jim predstavili Avstrijo. Na ta način so učenci višje stopnje imeli priložnost, da izkažejo svoja retorična in praktična znanja, hkrati so se povezovali z mlajšimi učenci.

Izvedli smo Tehnični dan na temo Evropska vas – Avstrija. Učenci so na nazoren način spoznavali to zanimivo državo. Razdelili smo jih v različne tematske skupine. Spoznavali so Avstrijo z zgodovinskega in geografskega stališča, pokrajine, pisatelje, kulinariko, modo, ljudske igre, noše, legende, znane osebnosti, plese, pesmi, izdelovali slovar, turistični vodič, časopis …Fotografije iz delavnic na šoli smo zbrali in oblikovali zaključni video posnetek, ki smo ga objavili na šolski spletni strani in šolskem facebooku. Konec meseca maja smo pripravili v avli matične šole tudi razstavo vseh izdelkov, ki je bila zelo bogata in raznolika.

Aktivnosti so potekale po posameznih krožkih, sodeloval je tudi pevski zbor, plesalci.

Projekt nam omogoča, da spoznavamo državo na drugačen način, praktično, zanimivo in igrivo. Na ta način pridobljena in doživeta znanja bodo učencem lažje ostala v spominu.

Anja Zalokar


 

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA JE PRERASLA V ŠOLSKO SHEMO

Naša šola je bila že od leta 2009 vključena v projekt SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE. Vsa ta leta smo s podporo sredstev Evropske unije razdeljevali 1-2 krat tedensko predvsem sadje.

S šolskim letom 2017/18 se je ta shema razširila še na področje mleka in mlečnih izdelkov – šolska shema. Tako bomo od januarja dalje poleg sadja 1-2 krat mesečno razdeljevali še mleko in mlečne izdelke brez dodanih sladkorjev in sadja.

Učenci razredne stopnje bodo, tako kot sadje, mleko in mlečne izdelke dobivali v svoje učilnice, učenci predmetne stopnje pa bo do imeli te izdelke ponujene v avli šole in v jedilnici.

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško sodeluje v projektu Spletni portal FrančekJezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika.

Projekt Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

V okviru projekta bo pripravljeno  e-orodje, ki bo uvajalo učence in dijake v delo s spletnimi slovarji in spletnimi slovničnimi priročniki. Naši učenci in učiteljici Dragica Brinovec in Mojca Povše  bodo tako med prvimi v Sloveniji lahko uporabljali in pomagali izoblikovati:

  • portal Franček.si, ki bo obsegal odgovore na vprašanja o pomenu, rabi, pomenski povezanosti (sinonimi, nadpomenke), (ne)zaznamovanosti, zvrstnosti, stilnih značilnostih, izgovoru, pregibanju, izvoru, narečni rabi in zgodovinski umeščenosti besedja slovenskega jezika;
  • nov Šolski slovar slovenskega jezika;
  • orodje, ki bo povezovalo slovarske vsebine s slovničnimi;
  • Jezikovno svetovalnico za učitelje slovenščine in
  • nabor gradiv z opisom učnih metod, ki bodo pripomogle k obsežnejši uporabi predstavljenega e-orodja pri pripravi in izvajanju pedagoških procesov in k boljši usposobljenosti učiteljev za delo na področju prožnih oblik učenja.

E-orodje bo prinašalo vsebine, posebej prilagojene vsaki od treh starostnih skupin učencev v slovenskih osnovnih in srednjih šolah (1. razred, 6.–9. razred, srednja šola). Sodelovali bomo z učitelji in učenci z 19 vzgojno-izobraževalnih zavodov s skupno 537 oddelki, ki bodo izvajali spremljavo in evalvacijo poteka in rezultatov projekta in kot multiplikatorji seznanjali z njim druge učitelje in učence. Predstavljeno spletno jezikovno e-orodje bo prvo celovito slovarsko-slovnično orodje te vrste na Slovenskem.

www.franček.si

 

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško sodeluje v projektu Slovenščina na dlani

Učiteljici slovenščine Mojca Povše in Dragica Brinovec že 4. leto sodelujeta v dveh petletnih projektih Slovenščina na dlani in Franček.

Rezultat projekta Slovenščina na dlani je inovativno e-okolje za slovenščino, ki nudi (tako učitelju kot tudi učencu) kvalitetno in takojšno povratno informacijo. Interaktivne vaje bodo po testiranju (ki bo potekalo to in naslednje šolsko leto) brezplačno na voljo na spletu. Letos bosta učiteljici testirali novo učno e-okolje. Prijavitelj projekta je Univerza v Mariboru. V njem poleg učiteljev osnovnih in srednjih šol sodelujejo strokovnjaki iz Filozofske fakultete v Mariboru, Fakultete za elektroniko, računalništvo in informatiko ter Pedagoške fakultete.

Zdrava šola

PROMOVIRANJE ZDRAVJA

» ….je katerakoli dejavnost, ki jo izvedemo zato, da bi izboljšali ali zaščitili zdravje kogarkoli v šolski skupnosti.«

PROMOCIJA ZDRAVJA V ŠOLI ZAHTEVA CELOSTEN PRISTOP

• UČNI NAČRT ( v predmetih, medpredmetno, kros-kurikularno povezovanje….)
• ŠOLSKA POLITIKA ZDRAVJA ( letni delovni načrt, prioritete, cilji, organizacija…)
• SKRITI UČNI NAČRT(medsebojni odnosi, pravila, projekti…)
• SODELOVANJE

PRINCIPI, KI JIH PROMOVIRAMO

1. Zdravje in dobro počutje učencev in vseh zaposlenih na šoli.
2. Izboljšujemo učne dosežke učencev.
3. Razvijamo socialne pravice in koncept enakosti(vključenost vseh)
4. Zagotavljamo varno in podporno okolje
5. Omogočamo aktivno sodelovanje učencev, opolnomočanje.
6. Povezujemo cilje zdravstvenega in izobraževalnega sistema- zdrav učenec je bolj uspešen.
7. Sodelujemo s starši in lokalno skupnostjo.
8. Vključujemo zdravje v življenje in delo šole v učni kurikul
9. Zastavljamo si realistične cilje na osnovi znanstvenih dokazov
10. Nenehno izboljšujemo stanje na osnovi sistematičnega spremljanja in evalvacije

POLITIKA ZDRAVJA NA ŠOLI DELUJE NA VSEH RAVNEH IN JE VKLJUČENA V LETNI DELOVNI NAČRT

Začnemo ga že s KODEKSOM SOŽITJA, ki je zapisana v ISKRICAH, nadaljujemo z VIZIJO ŠOLE- kaj in kako želimo doseči v prihodnosti, kaj je pomembno in zakaj?

VKLJUČUJE:

• potrebe in probleme šole in okolice
• vrednote glede zdravja
• cilje glede zdravja
• prioritete in specifične zahteve
• akcijski načrt
• komunikacijo in organizacijo

Tako vsako leto analiziramo obstoječe prakse in postavljamo novo širjenje in izvajanje s podporo analize in evalvacije.

 

 


TEDEN VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Letos smo si spet popestrili šolsko leto z različnimi dejavnostmi povezanimi z vsakoletnim sodelovanje pri TVU 2023. Sodelujemo skupaj z različnimi generacijami, jih povezujemo, se učimo in družimo. Po šolah so si učiteljice zastavile kar nekaj nalog, ki smo jih izvedli v času tednov vseživljenjskega učenja. Vsem sodelujočim v kraju se zahvaljujemo za obogatitev naših zamisli in programa.


Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije, naš območni koordinator je Izobraževalni zavod Cogitamus. Projekt se izvaja v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja.

Izvajalke projektov so učiteljice, na vsaki naši šoli ena učiteljica, ki pa se menjavajo iz leta v leto in v sklopu tega projekta izvajajo različne dejavnosti.


 

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

V letu 2017 je ARNES (Akademska in raziskovalna mreža Slovenije) začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki je krajše poimenovan Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020. V okviru Programa bodo vzgojno-izobraževalni zavodomi (VIZ) prejeli sofinancirano izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme. 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os

  • 10: Znanje, spretnost in vseživljenjsko učene za boljšo zaposljivost; prednostna naložba
  • 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje,
  • specifični cilj: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju.

Program se bo izvajal skozi tri medsebojno povezane dejavnosti.

Izgradnja brezžičnih omrežij

Izgradnja brezžičnih omrežij na VIZ bo potekala v naslednjih treh letih (2018, 2019 in 2020).
Nova omrežja bodo ustrezala enotnim standardom, bodo ustrezno zmogljiva za izvajanje dejavnosti VIZ, načrti pa bodo narejeni tako, da bo pokritost šole čim večja.
Sredstva, namenjena izgradnji omrežja, bodo odvisna od velikosti in tipa VIZ. Višina sofinanciranja iz ESRR sredstev znaša 62,5 %, lastna sredstva VIZ pa 37,5 %.

Nakup nove opreme (IKT)

Nakup nove opreme (osebni, prenosni in tablični računalniki, projektorji …) za VIZ bo potekal v vseh štirih letih (2017, 2018, 2019 in 2020).
Delež sofinanciranja iz ESRR sredstev znaša 50 %.
IKT kosovnica – leto 2017: temeljne uporabniške lastnosti odjemalcev IKT in multimedijske opreme za prvo dobavo;
Priporočila o standardih in normativih programa Računalniško opismenjevanje in informatika za leti 2018 in 2019.
Razvoj e-storitev in e-vsebin

Razvoj e-storitev in e-vsebin, kjer bomo dopolnjevali obstoječe storitve in razvijali nove.

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

http://www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

ŠolaSredstva za omrežje
sofinancirana iz projekta
Sredstva za omrežje
sofinancirana od Občine Laško
Sredstva za IKT
sofinancirana iz projekta
Sredstva za IKT
sofinancirana od Občine Laško
MŠ Laško€ 14.613,14€ 8.767,89€ 15.430,19€ 15.430,19
PŠ Debro€ 8.715,74€ 5.229,45€ 9.293,32€ 9.293,32
PŠ Šentrupert€ 3.181,55€ 1.908,93€ 3.534,41€ 3.534,42
PŠ Rečica€ 2.770,55€ 1.662,33€ 3.106,73€ 3.106,73
PŠ Vrh€ 3.821,16€ 1.432,94€ 5.417,74€ 2.708,87
(Skupno 648 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost