Skoči na glavno vsebino

57. Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24.07.2009  

2826. Pravilnik o uporabi šolskih prostorov v Občini Laško, Stran 8023.


Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5) (Uradni list RS, št. 16/07), 3. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je Občinski svet Občine Laško na 18. redni seji dne 8. 7. 2009 sprejel

P R A V I L N I K
o uporabi šolskih prostorov v Občini Laško

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik ureja pogoje in način oddajanja ter uporabe šolskih prostorov, ki so v upravljanju osnovnih šol (v nadaljevanju: upravljavec).

2. člen

Kot uporaba telovadnice se smatra uporaba:
– vadbene površine,
– garderob,
– sanitarij in kopalnic,
– športnega orodja in druge športne opreme telovadnice,
– drugih prostorov po dogovoru.
Uporabnik telovadnice se lahko z vodstvom OŠ dogovori tudi za uporabo športnih rekvizitov.

3. člen

Telovadnice se uporabljajo za naslednje namene:
1. izvajanje obveznega šolskega programa športne vzgoje;
2. športno dejavnost otrok in mladine ter članov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
3. športno rekreacijo športnih društev v Občini Laško in športne tekme teh društev;
4. športno rekreacijo drugih domačih društev in rekreativnih skupin;
5. športno vadbo in rekreacijo društev in rekreativnih skupin izven občine;
6. prireditve osnovnih šol, Občine Laško in krajevnih skupnosti;
7. za druge prireditve in shode, kot so koncerti, zabavno-glasbene prireditve in druge podobne komercialne prireditve.

4. člen

Organizator športne oziroma druge prireditve mora poskrbeti zlasti za varnost vseh udeležencev in gledalcev, zagotoviti nujno medicinsko pomoč ter poskrbeti za vse druge ukrepe, ki jih določajo predpisi in hišni red.
Za zavarovanje odgovornosti za primer poškodbe zaradi neprimerno pripravljenega oziroma vzdrževanega objekta, katerih posledica so lahko odškodninski zahtevki, poskrbi upravljavec.
Za zavarovanje izvajanja svojih programov mora poskrbeti uporabnik.

 

5. člen

Učilnice in ostali prostori se uporabljajo za naslednje namene:
– izobraževanje in šolske dejavnosti,
– izobraževanje odraslih,
– različne seminarje in tečaje,
– ostale aktivnosti.

II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE PROSTOROV V UPORABO

6. člen

Pri oddaji prostorov v uporabo imajo prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
1. osnovne šole v Občini Laško za izvedbo šolskega pouka, šolskih tekmovanj in šolskih interesnih dejavnosti;
2. izvajalci iz Občine Laško, za izvedbo aktivnosti za otroke in mladino;
3. izvajalci izven Občine Laško, ki organizirajo aktivnosti za otroke in mladino iz Občine Laško;
4. izvajalci iz Občine Laško, ki organizirajo aktivnosti za odrasle, ki so usmerjeni v vrhunski šport;
5. izvajalci iz Občine Laško, ki izvajajo kakršnekoli aktivnosti;
6. drugi uporabniki.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko upravljavec zaradi izvedbe športnih tekem ali prireditev ali prodaje prostorov in učilnic v komercialne namene kateremukoli uporabniku:
– odpove posamezne termine uporabe prostorov,
– prestavi termine na druge proste termine (če so takšni termini na razpolago).
Oddaja prostorov v uporabo uporabnikom ne sme predstavljati ovire za izvajanje dejavnosti osnovne šole, opredeljenem v letnem delovnem načrtu šole. Če pride do prezasedenosti šolskih prostorov, ima upravljavec pravico najemniku omejiti število terminov.
Po preteku roka za prijavo, prednostna pravica ne velja več.

7. člen

Praviloma se telovadnica za izven šolsko športno dejavnost uporablja od 18. do 21. ure, oziroma v skladu s sprejetim urnikom.

8. člen

Pisne prijave želenih terminov se posredujejo vodstvu OŠ do 31. avgusta za naslednje šolsko leto.
Urnik uporabe telovadnice in ostalih šolskih prostor pripravi vodstvo OŠ na osnovi prejetih prijav in ga skupaj s kopijami podpisanih pogodb posreduje Oddelku za družbene dejavnosti Občine Laško najkasneje do 5. septembra.

III. POGODBA O UPORABI

9. člen

Z uporabniki upravljavec sklene pogodbo o uporabi prostorov. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih pogojev in drugih določb o medsebojnih obveznostih upravitelja in uporabnika določi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno uporabo prostorov, upoštevanje hišnega reda, za morebitno povzročeno škodo na objektu in opremi ter za varnost uporabnikov.

10. člen

V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo uporabniki podpisani izvod pogodbe vrniti upravljavcu. Če podpisana pogodba s strani uporabnika ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je uporabnik odstopil od pogodbe.

11. člen

Pogodba z uporabniki prostorov se lahko prekine pred njenim iztekom sporazumno, če se tako dogovorita upravljavec in uporabnik.
Pogodbo o uporabi lahko upravljavec prekine enostransko v naslednjih primerih:
1. če uporabniki ne uporabljajo prostorov v terminih, za katere so sklenili pogodbo;
2. če se kršijo določila hišnega reda prostorov, pogodbe o uporabi in drugih predpisov;
3. če se aktivnosti, za katero je uporabnik oproščen plačila uporabe prostorov, udeležuje premajhno število udeležencev;
4. če uporabnik dva meseca zapored ne plača računov za uporabo prostorov.
Uporabnik lahko enostransko odpove pogodbo o uporabi s 14-dnevnim odpovednim rokom.

IV. NAČIN DOLOČANJA CENE ZA UPORABO PROSTOROV

12. člen

Cenik za uporabo prostorov pripravita upravljavec in Oddelek za družbene dejavnosti, potrdi pa ga Občinski svet Občine Laško.

13. člen

Osnova za določitev cene je ekonomska cena uporabe. Ekonomska cena uporabe je sestavljena iz materialnih stroškov, stroškov upravljanja in sredstev za investicijsko vzdrževanje.
1. Višina letnih materialnih stroškov zajema:
– stroške ogrevanja in prezračevanja,
– stroške električne energije,
– stroške komunalnih storitev,
– stroške zavarovanja objekta,
– druge materialne stroške.
2. Stroški upravljanja:
– stroški plač in drugih osebnih prejemkov tehničnega osebja.
3. Sredstva za investicijsko vzdrževanje.

14. člen

Društva in organizirane skupine, ki so bila izbrana na Javnem razpisu za izvajanje dejavnosti v okviru letnega programa športa v Občini Laško, in izvajalci, ki organizirajo vadbo izključno za otroke, plačujejo za uporabo telovadnic 50% ekonomske cene.
Uporabnik, ki uporablja samo polovico telovadnice, je upravičen do polovičnega plačila določene cene samo v primeru, ko je istočasno zasedena tudi druga polovica telovadnice.

15. člen

Uporaba šolskih prostorov je brezplačna za:
– osnovne šole v Občini Laško za izvedbo šolskega pouka, šolskih tekmovanj in šolskih interesnih dejavnosti,
– različne prireditve, ki jih organizira krajevna skupnost in Občina Laško,
– športno vadbo otrok, ki jo opravlja izvajalec brezplačno ali od otrok zahteva plačilo, ki je pod cenzusom, ki ga vsako leto določi župan Občine Laško.

 

 

 

V. DRUGE DOLOČBE

16. člen

Nadzor nad uporabo in vzdrževanje šolskih prostorov zagotavlja upravljavec.
Sredstva, pridobljena iz naslova uporabnine, lahko upravljavec uporablja le za kritje stroškov upravljanja šolskih prostorov, ter za izvajanje oziroma razvoj šolskih interesnih dejavnosti. Po zaključku koledarskega leta je upravljavec dolžan dostaviti Občini Laško poročilo o prihodkih in porabi sredstev iz tega naslova.

17. člen

Upravljavec mora voditi posebno evidenco uporabe prostorov, iz katere morajo biti razvidni zlasti naslednji podatki:
– naziv uporabnika,
– odgovorna oseba uporabnika ter vodja,
– čas uporabe,
– namen uporabe,
– ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi po zaključku uporabe.

18. člen

Vsa morebitna odstopanja od tega pravilnika odobri župan Občine Laško in o tem pisno obvesti upravljavca.

VI. KONČNE DOLOČBE

19. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 600-15/2009

Laško, dne 8. julija 2009

Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

 

(Skupno 310 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost