Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško, Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško

Tel.: (03)734-35-50

e-poštni naslov: os.pt-lasko@guest.arnes.si

Odgovorna oseba: Marko SAJKO, univ. dipl. inž. el. , ravnatelj

Datum prve objave kataloga: 24. 1. 2006

Datum zadnje spremembe: 16. 9. 2015

Katalog je dostopen:

– na spletnem naslovu: http://www.o-ptlasko.ce.edus.si/

– v tajništvu šole od 7. do 14. ure

 

2. Podatki o organizaciji zavoda

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško izvaja program osnovne šole in šole z nižjim izobrazbenim standardom po veljavnih predpisih in sprejetih letnih programih dela. Poleg matične šole imamo še štiri podružnične šole: Debro, Rečica, Šentrupert in Vrh. Podatki o podružničnih šolah so dosegljivi na spletnem naslovu šole.

Organi zavoda:

predsednica Sveta zavoda: Petra VELIKONJA

ravnatelj: Marko SAJKO

predsednica Sveta staršev: Nataša PIRŠ

Več o svetu zavoda najdete tukaj.

 

2.1 Strokovni organi zavoda:

Učiteljski zbor: sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole.

Razredni učiteljski zbori: sestavljajo jih strokovni delavci posameznega razreda.

Oddelčni učiteljski zbori: sestavljajo ga strokovni delavci posameznega oddelka.

Razredniki posameznih oddelkov.

Organigram o organizaciji šole

 

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Odgovorna in pristojna oseba: Marko SAJKO

Tel: (03)734-35-50, (03)734-35-52

e-poštni naslov: marko.sajko@oslasko.si

 

2.3 Povezava na državni register predpisov z delovnega področja šole:

Pravno informacijski sistem Republike Slovenije


2.4 Seznam sprejetih dokumentov:

LETNI DELOVNI NAČRTI:

Letni delovni načrt za leto 2018/19 (pdf)

Letni delovni načrt za leto 2017/18 (pdf)

Letni delovni načrt za leto 2016/17 (pdf)

Letni delovni načrt za leto 2015/2016 (pdf)

Letni delovni načrt za leto 2014/2015 (pdf)

Letni delovni načrt za leto 2013/2014 

LETNA POROČILA:

Letno poročilo za leto 2016 (pdf)

Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2015 / 2016 (pdf)

Letno poročilo za leto 2015 (pdf)

Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2014 / 2015 (pdf)

Letno poročilo za leto 2014 in samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013 / 2014 (pdf)

Letno poročilo za leto 2013

POROČILA ZA ŠOLSKO LETO:

Letno poročilo za šolsko leto 2015/16 (pdf)

Letno poročilo za šolsko leto 2014/2015 (pdf)

Letno poročilo za šolsko leto 2013/2014 (pdf)

Letno poročilo za šolsko leto 2012/2013 

 

2.5 Seznam vrst upravnih postopkov:

– Vpis učencev v prvi razred.

– Vpis učencev iz drugih šol.

– Prešolanje učencev v druge šole ali vzgojno izobraževalne zavode.

– Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja (za šoloobvezne učence, ki pridejo iz drugih držav).

– Izrekanje vzgojnih ukrepov.

– Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.

– Napredovanje delavcev v plačilne razrede.

– Zaposlovanje delavcev.

– Reševanje pritožb staršev, zaposlenih.

 

2.6 Seznam javnih evidenc, s katerimi razpolaga zavod:

– Evidenca prispelih in odposlanih dokumentov.

– Šolska dokumentacija v skladu z Zakonom o osnovni šoli in Pravilnikom o dokumentaciji v osnovni šoli.

 

2.7 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

 

2.8 Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

– publikacija: »ISKRICE 2018/19 (pdf)«

Urniki

Izbirni predmeti

– Vzgojni načrt Osnovne šole Primoža Trubarja Laško

Strokovni delavci

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi šola razpolaga

Do informacij javnega značaja Osnovne šole Primoža Trubarja Laško, ki niso objavljene na tej spletni strani, je možen dostop v fizični obliki v tajništvu šole, vsak delovni dan med 7. in 14. uro.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Informacije o javnih naročilih: So dostopne na telefonski številki 03/734-35-50.

 

(Skupno 9 obiskov, današnjih obiskov 1)