Skoči na glavno vsebino

Spoštovani.

Vlada Republike Slovenije je na seji 5. 11. 2021 sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljevanju besedila: Odlok). Odlok je bil včeraj objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

V večernih urah smo prejeli tudi okrožnico ministrstva za izobraževanje, z nekaterimi obrazložitvami. Zdi se mi prav, da vas seznanim z vsebino, zato vam jo posredujem (odlok in okrožnico najdete tudi v prilogah).

Vsekakor je dejstvo, da imamo trenutno v šoli 10% oddelkov v karanteni zaradi pozitivnega rezultata PCR. V šoli spoštujemo ukrepe za preprečevanje okužb in izvajamo preventivne ukrepe. Vsekakor si želimo tudi v prihodnje zagotoviti izvajanje pouka v šoli. Da pa bomo to lahko zagotovili, potrebujemo tudi veliko podporo vseh udeležencev vzgojno izobraževalnega procesa. V nasprotnem primeru se nam bo ne glede na sprejeti odlok zgodilo, da bomo prisiljeni izvajati pouk na daljavo.

V naslednjem tednu so tako medicinske maske obvezne za vse v šoli (razen v jedilnici in pri urah športa). Vse nadaljnje ukrepe bomo dorekli v naslednjih dneh. Starše še enkrat naprošam, da v primerih, ko otrok ni popolnoma zdrav, le tega nikakor ne pošiljate v šolo.

Lep pozdrav in ostanite zdravi,

Marko Sajko, ravnatelj

OKROŽNICA: Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Spoštovani! Vlada Republike Slovenije je na seji 5. 11. 2021 sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v nadaljevanju besedila: Odlok. Odlok bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in vam ga bomo naknadno posredovali Odlok vsebinsko opredeljuje izpolnjevanje pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja (PCT), izvajanje testiranja, uporabo zaščitnih mask, razkuževanje in prezračevanje prostorov, začasno izvajanje omejitev gostinske dejavnosti, začasno omejevanje zbiranja ljudi, začasno omejevanje izvajanja javnih in kulturnih prireditev in kolektivno uresničevanje verske svobode. V okrožnici pojasnjujemo samo vsebine, ki se neposredno nanašajo na izvajanje vzgojno izobraževalnih programov. Celoten odlok je priloga te okrožnice. Odlok začne veljati 8. novembra 2021, razen 8. člena, ki opredeljuje samotestiranje učencev in dijakov. Določila tega člena se začnejo uporabljati 15. novembra 2021. S časovnim odlogom je dana možnost priprave na izvajanje vsebine tega člena, ki ga v nadaljevanju podrobneje pojasnjujemo. Do uveljavitve tega člena se za samotestiranje udeležencev vzgoje in izobraževanja uporablja dosedanji veljavni Odlok (Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21, 155/21, 170/21 in 171/21). Pri uveljavljanju tega odloka je potrebno pozornost nameniti naslednjim področjem: 1. Osnovna preventivna zaščita je izpolnjevanje pogojev PCT (prebolevnost, cepljenost in testiranje). Pogoj PCT je izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje) in razpolagajo z enim od dokazil, , ki je naveden v 2. členu Odloka (glej prilogo) 2. Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati ne glede na pravno obliko zaposlitve vsi delavci vzgojno-izobraževalnega zavoda. Izpolnjevanje tega pogoja ni potrebno v času opravljanja dela na domu. Delavci vzgojno-izobraževalnega zavoda izpolnjujejo pogoj PCT, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG za samotestiranje, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. 3. Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi pri izvajanju dejavnosti, ki jo izvaja vzgojno-izobraževalni zavod bodisi na svojem sedežu ali na drugi lokaciji, kjer se izvaja vzgojno-izobraževalni program. Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja PCT se šteje, če se je uporaba storitve začela v 48 urah od odvzema brisa. Uporabnikom storitev vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli uporaba storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti. Ne glede na navedeno pa pogoja PCT ni treba izpolnjevati: a) osebam, ki so mlajše od 12 let, b) osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, c) osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 2., 2. ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, d) osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 12. leta starosti e) učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom. 4. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizira ravnatelj oziroma direktor vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma od njega pooblaščene osebe. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT se opravlja z dokazili iz 2. in 4. člena Odloka. Ravnatelj oziroma direktor določi čas in kraj samotestiranja v prostorih vzgojno-izobraževalnega zavoda in za namen dokazovanja samotestiranja posreduje delavec evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis delavca. 5. Ravnatelj oziroma direktor vzgojno-izobraževalnega zavoda poskrbi, da se na vidnem mestu v vzgojno-izobraževalnem zavodu objavi obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT za vse zaposlene in uporabnike storitev, in organizira preverjanje izpolnjevanja na vstopnih točkah v zavod. 6. Zoper delavca zavoda, ki ne izpolnjuje pogojev PCT, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki urejajo delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti. 7. Testiranje zaradi dokazovanja izpolnjevanja pogoja PCT se izvaja s testi HAG in testi PCR. Ustreznost testov, ki so opravljeni v drugih državah opredeljuje 7. člen Odloka. Seznami držav so objavljeni tudi na spletni strani nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ministrstva za zdravje in Ministrstva za notranje zadeve. 8. Testiranje s testi HAG za samotestiranje opravijo vsi učenci osnovne šole in dijaki srednjih šol razen če izpolnjujejo pogoje prebolevnosti ali cepljenja. Testiranje se pod nadzorom strokovnega delavca opravi trikrat tedensko v prostorih vzgojno-izobraževalnega zavoda. Na dan objavljenega testiranja učenec oziroma dijak prineseta svoj test v šolo oziroma zavod. Testiranje s testi HAG za samotestiranje izvedejo tudi otroci in mladostniki, vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče. Učencu in dijaku pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec. Testi se tako kot do sedaj in pod enakimi pogoji dobijo v lekarni. 9. V primeru pozitivnega rezultata s testom HAG za samotestiranje se učenca oziroma dijaka napoti v izolirano sobo ter obvesti njihove starše. Starši učenca oziroma nepolnoletnega dijaka odpeljejo domov in obvestijo izbranega zdravnika o pozitivnem testu. 10. Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu vodstvo zavoda ravna v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 11. Sredstva za testiranje s testi HAG in testi HAG za samotestiranje se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. V naslednjih dneh bomo v zvezi s tem posredovali dodatna navodila. 12. Uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 (v nadaljevanju zaščitna maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Niso več dovoljene zaščitne maske iz blaga. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Uporaba zaščitne maske pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti ni obvezna za: a) otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, b) vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri opravljanju neposrednega dela z otroki, c) nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah, d) osebe, ki izvajajo športno vadbo, e) osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena, f) učence, dijake in študente pri pouku športa in športne vzgoje, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta, g) ob upoštevanju pogoja PCT v šolski jedilnici Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado. Uporaba zaščitne maske v komunikaciji z osebami iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik. Mnogi vzgojno izobraževalni zavodi že imate protokol uporabe zaščitne maske opredeljen v svojih internih aktih vzgojnega delovanja ali hišnega reda. V primerih, ko učenec oziroma dijak nima zaščitne maske ali jo ne želi uporabljati, vzgojno-izobraževalni zavod ukrepa skladno s svojimi sprejetimi internimi predpisi. Učencu oziroma dijaku se zagotovi sodelovanje pri pouku tako, da je medosebna razdalja z drugim učencem najmanj 1,5 metra. 13. Ob vstopu v vzgojno izobraževalni zavod ali v prostore, kjer izven sedeža vzgojno-izobraževalni zavoda izvaja svoj program (npr. šola v naravi) je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov. Razkužila zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti pri vhodu prostor. 14. Ne glede na splošno določilo Odloka o začasni omejitvi izvajanja gostinske dejavnosti, vzgojno izobraževalni zavodi za svoje zaposlene in varovance izvajajo pripravo in delitev šolske prehrane. S prijaznimi pozdravi, mag. Helena Kujundžić Lukaček v. d. generalne direktorice Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvoContent goes here

Prilogi:

(Skupno 28 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost