Skoči na glavno vsebino

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško

Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško
info

Izjava ravnateljev

Spoštovani!

Včeraj smo ravnatelji pričakovali podrobna navodila MIZŠ glede samotestiranja s strani MIZŠ. Ker teh nismo dobili, smo se na Zvezi ravnateljev in pomočnikov ravnateljev odločili, da podamo skupno izjavo. Kot član zveze izjavo tudi v celoti podpiram.

Obljubljena je bila tudi nova okrožnica s strani MIZŠ, ki pa je do tega trenutka še nisem prejel.
Takoj, ko bom imel več informacij, vas z njimi seznanim, pa tudi o odločitvah o delu v naslednjem tednu.

Lep pozdrav!
Marko Sajko, ravnatelj

Priloga:izjava

Okrožnica MIZŠ / obvestilo za starše

Spoštovani.

Vlada Republike Slovenije je na seji 5. 11. 2021 sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljevanju besedila: Odlok). Odlok je bil včeraj objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

V večernih urah smo prejeli tudi okrožnico ministrstva za izobraževanje, z nekaterimi obrazložitvami. Zdi se mi prav, da vas seznanim z vsebino, zato vam jo posredujem (odlok in okrožnico najdete tudi v prilogah).

Vsekakor je dejstvo, da imamo trenutno v šoli 10% oddelkov v karanteni zaradi pozitivnega rezultata PCR. V šoli spoštujemo ukrepe za preprečevanje okužb in izvajamo preventivne ukrepe. Vsekakor si želimo tudi v prihodnje zagotoviti izvajanje pouka v šoli. Da pa bomo to lahko zagotovili, potrebujemo tudi veliko podporo vseh udeležencev vzgojno izobraževalnega procesa. V nasprotnem primeru se nam bo ne glede na sprejeti odlok zgodilo, da bomo prisiljeni izvajati pouk na daljavo.

V naslednjem tednu so tako medicinske maske obvezne za vse v šoli (razen v jedilnici in pri urah športa). Vse nadaljnje ukrepe bomo dorekli v naslednjih dneh. Starše še enkrat naprošam, da v primerih, ko otrok ni popolnoma zdrav, le tega nikakor ne pošiljate v šolo.

Lep pozdrav in ostanite zdravi,

Marko Sajko, ravnatelj

OKROŽNICA: Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Spoštovani! Vlada Republike Slovenije je na seji 5. 11. 2021 sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v nadaljevanju besedila: Odlok. Odlok bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in vam ga bomo naknadno posredovali Odlok vsebinsko opredeljuje izpolnjevanje pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja (PCT), izvajanje testiranja, uporabo zaščitnih mask, razkuževanje in prezračevanje prostorov, začasno izvajanje omejitev gostinske dejavnosti, začasno omejevanje zbiranja ljudi, začasno omejevanje izvajanja javnih in kulturnih prireditev in kolektivno uresničevanje verske svobode. V okrožnici pojasnjujemo samo vsebine, ki se neposredno nanašajo na izvajanje vzgojno izobraževalnih programov. Celoten odlok je priloga te okrožnice. Odlok začne veljati 8. novembra 2021, razen 8. člena, ki opredeljuje samotestiranje učencev in dijakov. Določila tega člena se začnejo uporabljati 15. novembra 2021. S časovnim odlogom je dana možnost priprave na izvajanje vsebine tega člena, ki ga v nadaljevanju podrobneje pojasnjujemo. Do uveljavitve tega člena se za samotestiranje udeležencev vzgoje in izobraževanja uporablja dosedanji veljavni Odlok (Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21, 155/21, 170/21 in 171/21). Pri uveljavljanju tega odloka je potrebno pozornost nameniti naslednjim področjem: 1. Osnovna preventivna zaščita je izpolnjevanje pogojev PCT (prebolevnost, cepljenost in testiranje). Pogoj PCT je izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje) in razpolagajo z enim od dokazil, , ki je naveden v 2. členu Odloka (glej prilogo) 2. Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati ne glede na pravno obliko zaposlitve vsi delavci vzgojno-izobraževalnega zavoda. Izpolnjevanje tega pogoja ni potrebno v času opravljanja dela na domu. Delavci vzgojno-izobraževalnega zavoda izpolnjujejo pogoj PCT, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG za samotestiranje, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. 3. Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi pri izvajanju dejavnosti, ki jo izvaja vzgojno-izobraževalni zavod bodisi na svojem sedežu ali na drugi lokaciji, kjer se izvaja vzgojno-izobraževalni program. Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja PCT se šteje, če se je uporaba storitve začela v 48 urah od odvzema brisa. Uporabnikom storitev vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli uporaba storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti. Ne glede na navedeno pa pogoja PCT ni treba izpolnjevati: a) osebam, ki so mlajše od 12 let, b) osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, c) osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 2., 2. ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, d) osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 12. leta starosti e) učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom. 4. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizira ravnatelj oziroma direktor vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma od njega pooblaščene osebe. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT se opravlja z dokazili iz 2. in 4. člena Odloka. Ravnatelj oziroma direktor določi čas in kraj samotestiranja v prostorih vzgojno-izobraževalnega zavoda in za namen dokazovanja samotestiranja posreduje delavec evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis delavca. 5. Ravnatelj oziroma direktor vzgojno-izobraževalnega zavoda poskrbi, da se na vidnem mestu v vzgojno-izobraževalnem zavodu objavi obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT za vse zaposlene in uporabnike storitev, in organizira preverjanje izpolnjevanja na vstopnih točkah v zavod. 6. Zoper delavca zavoda, ki ne izpolnjuje pogojev PCT, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki urejajo delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti. 7. Testiranje zaradi dokazovanja izpolnjevanja pogoja PCT se izvaja s testi HAG in testi PCR. Ustreznost testov, ki so opravljeni v drugih državah opredeljuje 7. člen Odloka. Seznami držav so objavljeni tudi na spletni strani nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ministrstva za zdravje in Ministrstva za notranje zadeve. 8. Testiranje s testi HAG za samotestiranje opravijo vsi učenci osnovne šole in dijaki srednjih šol razen če izpolnjujejo pogoje prebolevnosti ali cepljenja. Testiranje se pod nadzorom strokovnega delavca opravi trikrat tedensko v prostorih vzgojno-izobraževalnega zavoda. Na dan objavljenega testiranja učenec oziroma dijak prineseta svoj test v šolo oziroma zavod. Testiranje s testi HAG za samotestiranje izvedejo tudi otroci in mladostniki, vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče. Učencu in dijaku pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec. Testi se tako kot do sedaj in pod enakimi pogoji dobijo v lekarni. 9. V primeru pozitivnega rezultata s testom HAG za samotestiranje se učenca oziroma dijaka napoti v izolirano sobo ter obvesti njihove starše. Starši učenca oziroma nepolnoletnega dijaka odpeljejo domov in obvestijo izbranega zdravnika o pozitivnem testu. 10. Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu vodstvo zavoda ravna v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 11. Sredstva za testiranje s testi HAG in testi HAG za samotestiranje se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. V naslednjih dneh bomo v zvezi s tem posredovali dodatna navodila. 12. Uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 (v nadaljevanju zaščitna maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Niso več dovoljene zaščitne maske iz blaga. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Uporaba zaščitne maske pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti ni obvezna za: a) otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, b) vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri opravljanju neposrednega dela z otroki, c) nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah, d) osebe, ki izvajajo športno vadbo, e) osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena, f) učence, dijake in študente pri pouku športa in športne vzgoje, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta, g) ob upoštevanju pogoja PCT v šolski jedilnici Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado. Uporaba zaščitne maske v komunikaciji z osebami iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik. Mnogi vzgojno izobraževalni zavodi že imate protokol uporabe zaščitne maske opredeljen v svojih internih aktih vzgojnega delovanja ali hišnega reda. V primerih, ko učenec oziroma dijak nima zaščitne maske ali jo ne želi uporabljati, vzgojno-izobraževalni zavod ukrepa skladno s svojimi sprejetimi internimi predpisi. Učencu oziroma dijaku se zagotovi sodelovanje pri pouku tako, da je medosebna razdalja z drugim učencem najmanj 1,5 metra. 13. Ob vstopu v vzgojno izobraževalni zavod ali v prostore, kjer izven sedeža vzgojno-izobraževalni zavoda izvaja svoj program (npr. šola v naravi) je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov. Razkužila zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti pri vhodu prostor. 14. Ne glede na splošno določilo Odloka o začasni omejitvi izvajanja gostinske dejavnosti, vzgojno izobraževalni zavodi za svoje zaposlene in varovance izvajajo pripravo in delitev šolske prehrane. S prijaznimi pozdravi, mag. Helena Kujundžić Lukaček v. d. generalne direktorice Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvoContent goes here

Prilogi:

SAMOTESTIRANJE UČENCEV

Spoštovani učenci, starši in zakoniti zastopniki!

Varnostne razmere, ki se nanašajo na širjenje okužb s koronavirusom, so v tem trenutku zelo resne, kar zagotovo spremljate tudi sami. Mi si seveda želimo, da bi pouk v šoli potekal normalno, tudi brez karanten, zato vas ponovno nagovarjam, da vsi v teh dneh naredite vse potrebno, da se okužbe ne bodo širile in vnašale v šolski prostor.

Ministrstvo nam je tudi sporočilo, da se prostovoljno samotestiranje učencev nadaljuje, le da je tukaj nekaj novosti. Od 1. 11. 2021 dalje, se lahko za prostovoljno samotestiranje odločijo vsi osnovnošolci od 1. do 9. razreda. Teste za samotestiranje je možno prevzeti v lekarnah.

V ta namen vam prilagam:
PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV V OSNOVNIH ŠOLAH, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje in SPREMEMBO ODLOKA – OKROŽNICO Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Želim vam vse dobro, predvsem pa zdravja.

Marko Sajko, ravnatelj

Šolsko tekmovanje iz Znanja o sladkorni bolezni

Šolsko tekmovanje iz Znanja o sladkorni bolezni za bronasto priznanje, je potekalo v petek, 15.10. 2021, ob 13.00 uri, na PŠ Debro.

Na PŠ Debro je tekmovalo 15 učenk in učencev. Bronasto priznanje iz Znanja o sladkorni bolezni sta dosegla Miha Jančič iz 9aD in Tjaša Seme iz 9aD razreda.

Za bronasto priznanje je bilo potrebno doseči 31 od 40 točk.

Iskrene čestitke.

Govorilne ure v četrtek, 21. 10. 2021

Ta četrtek, 21. 10. 2021, je tretji četrtek v mesecu oktobru. Govorilne ure bomo izvedli na daljavo, od 15.00 do 16.00 ure, oziroma po dogovoru z razredniki in učitelji.

Projekta Slovenščina na dlani in Franček

Učiteljici slovenščine Dragica Brinovec in Mojca Povše v šolskem letu 2021/22 že 5. leto sodelujeta v dveh petletnih projektih Slovenščina na dlani in Franček.

Rezultat projekta Slovenščina na dlani je inovativno e-okolje za slovenščino, ki nudi (tako učitelju kot tudi učencu) kvalitetno in takojšno povratno informacijo. Interaktivne vaje bodo po testiranju (to bo potekalo to šolsko leto) brezplačno na voljo na spletu. Prijavitelj projekta je Univerza v Mariboru. V njem poleg učiteljev osnovnih in srednjih šol sodelujejo strokovnjaki iz Filozofske fakultete v Mariboru, Fakultete za elektroniko, računalništvo in informatiko ter Pedagoške fakultete.

Osnovna šola Primoža Trubarja z mentoricama Dragico Brinovec in Mojco Povše že peto leto sodeluje v projektu Franček, ki ga vodi Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC – SAZU. Poleg naše šole v projektu sodeluje še 22 vzgojno izobraževalnih zavodov. Cilj projekta je spremljava novega spletno jezikovnega e-orodja, ki je bilo 14. septembra izročeno javni uporabi. Franček je tako prvo celovito slovarsko-slovnično e-orodje te vrste na Slovenskem.

O Frančkovih orodjih se lahko poučite na naslednjih spletnih povezavah:


Naravoslovni tabor 9. razred – Kranjska gora 2021/22

Kraj in čas izvedbe:

Tabor bo potekal za MŠ Laško in za PŠ Debro v Kranjski gori, v domu Centra šolskih in obšolskih dejavnosti: https://www.csod.si/dom/kranjska-gora.

9. razred PŠ Debro gre v dom CŠOD od 11. do 15. oktobra 2021.

  • Odhod  bo v ponedeljek, 11. 10., ob 8. uri s šolskega avtobusnega postajališča Debro.
  • Predviden povratek je v petek, 15. 10., ob približno 16:30 uri, na šolsko avtobusno postajališče Debro .

9. razred MŠ Laško gre v dom CŠOD od 18. do 22. oktobra 2020.

  • Odhod  bo v ponedeljek, 18. 10., ob 8. uri s šolskega avtobusnega postajališča Debro.
  • Predviden povratek je v petek, 22. 10., ob približno 16:30 uri, na šolsko avtobusno postajališče Debro .

Mobilna telefonska številka učiteljev spremljevalcev na taboru : 041 883 161

Če učenec jemlje zdravila ali ima kakšne težave, ste starši to zapisali na izjavo o zdravstvenem stanju učencev.

V primeru bolezni bomo učenca v dogovoru s starši poslali domov.

Učenci morebitno povzročeno škodo med naravoslovnim taborom poravnajo sami. V primeru hujšega prekrška učitelj ali upravnik doma pokliče starše, da učenca odpeljejo domov – na lastne stroške.

Prosimo, da starši poskrbite za prevoz otrok in sicer v ponedeljek do postajališča PŠ Debro ter v petek s postajališča PŠ Debro domov.

Seznam opreme: https://rezervaoslasko.splet.arnes.si/?p=4416

Želimo, da bo tabor potekal v prijetnem vzdušju in veliko lepimi doživetji.

Zbiranje starega papirja

V naši šoli že več let zbiramo star papir. Želimo si, da bi se zbiranje nadaljevalo, čeprav papirja zaradi različnih okoliščin trenutno ne moremo zbirati v šoli. To je mogoče le v Surovini Laško (čez železniško progo nasproti Zdravilišča Laško).

Delovni čas Surovine je od ponedeljka do petka od 7.00 do 14.00. V tamkajšnji zvezek lahko vpišete, za koga (kateri razred oz. oddelek) je papir in koliko ga je.

Podatke o zbrani količini lahko najdete na spletni strani šole v zavihku Eko in humanitarni kotiček. Denar, ki ga oddelki prejmejo, porabijo po lastni presoji v dogovoru z razredniki.

Z zbiranjem starega papirja skrbimo za čistejše okolje

Vabljeni k sodelovanju.

Petra Velikonja

Obvezni izbirni predmeti: prispevek

Neobvezni izbirni predmeti: prispevek

Angleščina 1.r: prispevek; predstavitveni filmček

Izbor: prispevek

Že nekaj časa se pojavljajo težave s tiskanjem pdf dokumentov direktno iz okna/zavihka brskalnika. Priporočamo, da datoteko najprej prenesete na svoj računalnik (npr. na namizje) in jo odprete z Adobe Readerjem (dvoklik na ikono dokumenta), ki pa mora biti nameščen na vašem računalniku. Šele nato natiskate dokument.

V pomoč so ključne povezave dodane na našo podstran “Povezave”: povezava
Sprejete letne delovne načrte (ali predloge le-teh) in letna poročila najdete v Katalogu IJZ na naši strani – povezava.

Na vrhu strani so vidni samo trije (ali samo dva) datumsko zadnji prispevki in prispevki pod kategorijo “nujno”. Nižje na strani so vidni izvlečki malce starejših prispevkov, na dnu pa imate povezave (številke strani) na vse ostale prispevke.

Mi smo za …

English Deutch

Primož Trubar na FB

Facebook_New_Logo_(2015).svg

Prihajajoči dogodki

  • Klikni koledar dogodkov

Ozadje

Fotokrožek & Andrej Gobec

MŠ Laško

OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško

PŠ Debro

Podružnična šola Debro
Poženelova 26, 3270 Laško

PŠ Šentrupert

Podružnična šola Šentrupert Šentrupert 89, 3271 Šentrupert

PŠ Rečica

Podružnična šola Rečica
Zgornja Rečica 26, 3270 Laško

PŠ Vrh

Podružnična šola Vrh
Vrh nad Laškim 20, 3270 Laško

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

Adventni venčki in dekoracija – NIS

Za nami je že tradicionalni tehniški dan »Izdelava adventnih venčkov in novoletne dekoracije«, ki smo ga izvedli v petek, 29. 11. 2019. Tudi letos so učenci pridno ustvarjali. Nastali so čudoviti venčki. Pri delu se nam je pridružila...

več...

Poročilo s tekmovanj iz znanja o sladkorni bolezni 2019

Šolsko tekmovanje iz Znanja o sladkorni bolezni za bronasto priznanje, je potekalo v petek, 11.10. 2019, ob 13.00 uri, na MŠ Laško in PŠ Debro. Na državnem tekmovanju, ki je bilo v soboto, 16. 11. 2019, na OŠ Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi, sta Jure Šantej in Sara...

več...

Tradicionalni slovenski zajtrk – dan slovenske hrane

TRADICIONALI SLOVENSKI ZAJTRK - DAN SLOVENSKE HRANE 15. november 2019 Danes obeležujemo DAN SLOVENSKE HRANE. S tem želimo podpreti slovenske pridelovalce in predelovalce hrane, ter spodbuditi zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane, saj je le ta bolj kakovostna, s...

več...

Rezultati šolskega tekmovanja iz biologije

Rezultati šolskega tekmovanja iz biologije za bronasto Proteusovo priznanje Tekmovanje o poznavanju človeške ribice in jamskih ekosistemov je potekalo 16. 10. 2019. Tekmovalo je 22 učencev 8. in 9. razredov MŠ Laško in PŠ Debro. Učenci so dosegli odlične rezultate,...

več...

Popotovanje v staro Grčijo na OŠ Laško

POPOTOVANJE V STARO GRČIJO NA OŠ LAŠKO V torek, 5. 11. 2019, smo na OŠ Laško izvedli kulturni dan za sedme razrede. Tema je bila stara Grčija. To je bil primer pouka malo drugače v obliki delavnic, kjer so izdelovali izdelke, kateri so bili prisotni...

več...

Obisk s Kanarskih otokov

V torek, 22. 10. 2019, so našo šolo obiskale tri učiteljice s Kanarskih otokov, natančneje z otoka Fuerteventura. Rita, Librada in Isabel so bile navdušene nad šolo, programom in mestom. Predstavili smo se jim s kvizom Kahoot, s pomočjo katerega so spoznavale...

več...

Obvestilo o prevozih (24. 10. 2019)

Popolna zapora ceste v Hudi jami Zaradi izgradnje vodovoda Rečica bo v četrtek, 24. oktobra, od 15.00, do petka, 25. oktobra, do 19.00, popolna zapora ceste v Hudi jami, na odseku med stanovanjskima objektoma Sp. Rečica 164 in Sp. Rečica 193. Šolski prevozi iz Zgornje...

več...

Obvestilo – zapora ceste do PŠ Debro

POPOLNA ZAPORA CESTE V REČICO Danes, v petek, 18. 10. 2019, bo od 12.00 do 17.00, POPOLNA ZAPORA CESTE od železniškega podvoza v Debru proti Rečici, kjer obnavljajo cesto. PREVOZI Vsi šolski prevozi s kombiji in avtobus v Rečico bodo organizirani izpred dvorane Tri...

več...

2. športni dan – gorništvo, pohodništvo

V torek, 15. 10. 2019,  bo 2. športni dan z gorniško, pohodniško vsebino. Cilj športnega dneva je opraviti letni pohod. Pri 6. in 7. razredih na neko oddaljenejšo točko. Pri 8. in 9. razredih pa zahtevnejši pohod po opisani markirani poti. MŠ Laško Cilj pohoda 6. in...

več...

Mladi planinci 2019

Mladi planinci smo se v soboto, 5. 10. 2019, odpravili na pot proti Logarski dolini. Naš cilj je bil Potočka zijalka - 1630 m, odrasli planinci pa so se povzpeli še naprej do vrha Olševe - Govce na 1929 m nadmorske višine. Iz Logarske...

več...

Jumicar 2019

4. 9. in 30. 9. 2019 so se učenci 4. in 5. razreda matične šole in podružnice Debro udeležili izobraževalnega programa preventivne vzgoje otrok v cestnem prometu. Teoretično in praktično so spoznali, kako se morajo vesti v prometnem...

več...

Obvestilo o spremembi prevoza

Spoštovani starši in učenci. Zaradi večjega števila učencev, ki potrebujejo prevoz po 15. uri v smeri: Debro-Laško-Reka-Požnica-Šentrupert-Trobni dol-Velike Grahovše-Vrh nad Laškim, bo od četrtka, 3. 10. 2019 dalje, vozil mini bus, z odhodom s PŠ Debro ob...

več...

Obvestilo o prevozih za četrtek, 3. 10. 2019

PREVOZI, 3. 10. 2019 Jutri, v četrtek, 3. 10. 2019, bodo vozili avtobusi nekoliko drugače. Ob 13.15 Iz Debra- Laško- krožna vožnja preko Reke, Šentruperta, Trobnega dola, Grahovš na Vrh nad Laškim. Ob 13.15 PŠ Debro – Rečica Poznejših voženj avtobusa ne bo. Kombiji...

več...

Osnovna šola
Primoža Trubarja Laško
Trubarjeva ulica 20

3270 Laško
Tel.: 03 734 35 50

  • Motivacija 100% 100%
  • Znanje 100% 100%
  • Zabava 100% 100%
(Skupno 164.702 obiskov, današnjih obiskov 8)
Dostopnost